ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- Q & A

- Social Networks

การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E – Service

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

06 ต.ค. 2564 14 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.

รอบที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - กันยายน 2565 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางฮอม ชั้นล่าง(ติดกับห้องบรรเทาสาธารณภัย)

จึงขอเชิญชวน

1.ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) คือเกิด ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 ถึง 1 กันยายน 2506

2.ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผู้สูงอายุที่ตกหล่น)

3.ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ใหม่ในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอม แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา

เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จำนวน 1 ชุด

4.กรณีให้ผู้อื่นมายื่นแทนต้องใช้สำเนาเอกสารหลักฐานตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 3 อย่างละชุด

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 053- 606223 ต่อ 19

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
ประกาศ ทต.ยางฮอม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
06 ต.ค. 2564 10
ประกาศ ทต.ยางฮอม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
06 ต.ค. 2564 18
ประกาศ ท.ต.ยางฮอม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
06 ต.ค. 2564 18
ประกาศ ทต.ยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
05 ต.ค. 2564 19
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 ซอย 15
28 ก.ย. 2564 19