ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- Q & A

- Social Networks

การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E – Service

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- คุณธรรมและความโปร่งใส

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี2566
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
- การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปรงใส่ เทศบาลตำบลยางฮอมใสสะอาด"
- สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม
- แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 66
- รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลยางฮอม
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กิจการสภาฯ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2566
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2566
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 2)
ขอเชิญรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ครั้งแรก 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบล ยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลยางฮอม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ประชุมสภาเทศบาลตำบล ยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2564 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลยางฮอม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
ประชุมสภาเทศบาลตำบล ยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลยางฮอม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564 (13 ส.ค.64)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ครั้งแรก วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 1/2564 วันที่ 17 พ.ค. 64
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ครั้งแรก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยวิสามัญที่ 3-2563 วันที่ 5 พ.ย 63 (จ่ายขาดเงินสะสม)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2563 ครั้งที่ 2 _20 ส.ค 63
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2563 _14 ส.ค 63
รายงานประชุมสภาวิสามัญที่ 2-2563 _26 มิ.ย 63
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 1/2563 (5 พ.ค. 63)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 (28 ก.พ.63)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 1-2563 (19 ก.พ 63)
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2563 และสมัยแรกของการประชุมสามัญประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 4-2562 (26 ธ.ค 62)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 3-2562 ครั้งที่ 2 (22 ส.ค 62)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 3-2562 (14 ส.ค 62)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 2-2562 (7 มิ.ย. 62)
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยวิสามัญ1-2562 (7พ.ค 62)
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1-2562 _28 ก.พ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4-2561 _29 พ.ย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2561 ครั้งที่ 2 _24 ส.ค 61
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2561 _15 ส.ค 61
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2-2561 _30 พ.ค 61
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1-2561 _8 มี.ค 61

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น