ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- Q & A

- Social Networks

การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E – Service

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รายงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63-มี.ค. 64)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย. 63)
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลยางฮอม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสำหรับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในงาน
รายงานผลการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร เทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2564
รวมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮอม และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62-มี.ค 63)
คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และคณะทำงานดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศการจัดตั้งสูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลยางฮอม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร เทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลยางฮอม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอท ประจำปีงบประมาณ 2562
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เทศบาลตำบลยางฮอม
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลยางฮอม
เจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560-2564)