แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562
เจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลยางฮอม
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เทศบาลตำบลยางฮอม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอท ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลยางฮอม
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร เทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2563