ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- Q & A

- Social Networks

การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E – Service

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- คุณธรรมและความโปร่งใส

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี2566
- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปี พ.ศ. 2567
- สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 66
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สภาพเศรษฐกิจ

ระบ­บเศรษฐกิจ

1.การเกษตร 

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 

              -  ข้าวนาปี                       จำนวน                 2,035     ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่  20,555  ไร่ 

              -  ข้าวนาปรัง                    จำนวน                   179      ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่   1,983  ไร่

              -  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์            จำนวน                     78      ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่      779 ไร่   

                 มันสำปะหลัง                 จำนวน                     84      ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่      691 ไร่

              -  ยางพารา                      จำนวน                      6      ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่       26  ไร่ 

                 ลำไย                           จำนวน                    98      ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่      307  ไร่

              -  ลิ้นจี่                            จำนวน                     1       ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่       12  ไร่ 

               - มะม่วง                         จำนวน                     5       ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่       25  ไร่ 

2.การประมง

                    ในเขตเทศบาลมีการประมงในครัวเรือนเลี้ยงไว้บริโภค และเหลือจากบริโภคนำไปขายในตลาด เช่น บ่อเลี้ยงปลาที่ขุดไว้ตามนาข้าว/สวน และแหล่งน้ำสาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่สามารถไปจับสัตว์น้ำมาบริโภค เหลือจากบริโภคในครัวเรือนแล้วนำไปขายในตลาดชุมชน     

3.การปศุสัตว์

                  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้

โค       585     ตัว             กระบือ    272    ตัว          สุกร     1,276   ตัว            เป็ด   2,078   ตัว    

ไก่   74,731     ตัว             แพะ         15    ตัว          นกกระทา  330 ตัว           อื่นๆ    1,053  ตัว

4.การบริการ

-  ธนาคาร                      -           แห่ง

-  โรงแรม                      -            แห่ง

-  ปั๊มน้ำมัน                    2           แห่ง 

-  โรงงานอุตสาหกรรม       1           แห่ง    

-  โรงสี                        16          แห่ง

-  ตลาด                        3           แห่ง

-  ร้านค้าของชำทั่วไป       19          แห่ง

 - ปั้มน้ำมันหลอด           15           แห่ง

-  ร้านค้าวัสดุ                 5            แห่ง

-  ห้องเช่ารายวัน             4            แห่ง

5.การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอมที่โดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่

                -ศาลาประดิษฐานรอยครอบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ 13

                -จุดชมวิวดอยพญาพิภักดิ์ (ภูหลงถัง) บ้านพญาพิภักดิ์  หมู่ 13

                -สวนสาธารณะภูหลงถัง (สระมังกร)

                -น้ำตกแดนดง บ้านงามเมือง  หมู่ 11  

                -วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู บ้านชมภู   หมู่  7 

                -พระธาตุยางฮอม บ้านยางฮอม  หมู่ 12

                -พระธาตุจอมสวรรค์ บ้านห้วยหลวงเหนือ  หมู่ 20 

                -พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี บ้านชมภู  หมู่ 7

                -พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี บ้านน้ำแพร่ใต้  หมู่  19

                -บ้านโบราณ (ไทลื้อ) บ้านห้วยหลวง หมู่  5

                -วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20 ได้รับรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ระดับดีเยี่ยมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                -สวนป่าจำปูดิน บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15

6.อุตสาหกรรม

                มีบริษัทมาตั้งทำธุรกิจในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง  

7.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                          -           แห่ง                      สถานีบริการน้ำมัน                          2            แห่ง

บริษัท                             2         แห่ง                       ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า            -                แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด                          แห่ง                       ตลาดสด                                      3            แห่ง

ร้านค้าของชำทั่วไป            79        แห่ง                       โรงฆ่าสัตว์                                      -            แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต                 -            แห่ง                      ปั้มน้ำมันหลอด                               15          แห่ง

ร้านค้าวัสดุ                      5           แห่ง

กลุ่มอาชีพ

จำนวนกลุ่มทุกประเภท         56       กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

-  กลุ่มอาชีพ                     53       กลุ่ม

-  กลุ่มออมทรัพย์                 1       กลุ่ม

-  กลุ่มอื่น ๆ                       1       กลุ่ม 

-  กลุ่มปั่นจักรยานภูแดงหลวง  1       กลุ่ม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

-ผ้าทอพื้นบ้าน บ้านยางฮอม หมู่ที่  12

-ผ้าทอพื้นบ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5, 20

-ผ้าปักชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10

-ม้กวาดแสงจันทร์บ้านห้วยสัก หมู่ที่  15

-หมูเส้นบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่  10

-กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 - 21

งานฝีมือต่าง ๆ (ช่างไม้ /ช่างปั้น/ กลุ่มจักรสาน /ทอผ้า) ได้แก่

-ช่างเคี่ยนไม้ลูกกรงแจกัน หมู่ที่  18

-จักรสานและไม้กวาด หมู่ที่  9,15,12,17

-กลุ่มจักรสานผู้สูงอายุ หมู่ที่  3,4,9,11,19,21

-กลุ่มจักรสานของเล่นเด็ก หมู่ที่  15

-ช่างไม้ หมู่ที่  8

-ตีมีด หมู่ที่  10,14

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน

-ผลิตยาสมุนไพร หมู่ที่  2,3,5,6,8,9,10,11,12,15

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น