เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ประกาศ)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง เรีบกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ฉบับเต็ม)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2554
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การจำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การควบคมกิจการตลาด พ.ศ.2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย 2558
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563
เทศบัญญติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563