ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- Q & A

- Social Networks

การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E – Service

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- คุณธรรมและความโปร่งใส

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี2566
- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปี พ.ศ. 2567
- สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 66
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบลที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม ประกอบด้วย

                    หมู่ที่  1  บ้านป่าบงน้ำล้อม

                    หมู่ที่  2  บ้านป่าแดง

                    หมูที่  3  บ้านทุ่งศรีเกิด

                    หมู่ที่  4  บ้านน้ำแพร่

                    หมู่ที่  5  บ้านห้วยหลวง

                    หมู่ที่  6  บ้านห้วยหลวงใต้

                    หมู่ที่  7  บ้านชมภู

                    หมู่ที่  8  บ้านยางฮอม

                    หมู่ที่  9  บ้านห้วยสัก

                   หมู่ที่  10 บ้านใหม่พัฒนา

                   หมู่ที่  11 บ้านงามเมือง

                   หมู่ที่  12 บ้านยางฮอม

                   หมู่ที่  13 บ้านพญาพิภักดิ์

                   หมู่ที่  14 บ้านน้ำแพร่เหนือ

                   หมู่ที่  15 บ้านห้วยสักเหนือ

                   หมู่ที่  16 บ้านดงเจริญ

                   หมู่ที่  17 บ้านยางฮอม

                   หมู่ที่  18 บ้านชมภูใต้

                   หมู่ที่  19 บ้านน้ำแพร่ใต้

                   หมู่ที่  20 บ้านห้วยหลวงเหนือ

                   หมู่ที่  21 บ้านป่าแดงใหม่

 สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม  (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง    วันที่  13 เมษายน 2563)

                   ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ 7   ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย-  โทรศัพท์  053 – 606223 -  โทรสาร  053 – 606292

ลักษณะภูมิประเทศ

                  ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลยางฮอมมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน และที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร

เขตการปกครอง

                  ตำบลยางฮอมได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2539 ลำดับที่ 377 โดยได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม113 ตอนที่ 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 และทำให้การจัดตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลยางฮอมมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบันตำบลยางฮอมมีเขตการปกครอง 21 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลยางฮอมได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยางฮอม ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2551  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม จำนวน 12  คน คณะผู้บริหารเทศมนตรีตำบลยางออม มีจำนวน 5 คน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีชุมชนจำนวน 21 ชุมชน

                   อาณาเขตของเทศบาลตำบลยางฮอม

                    ทิศเหนือติดกับ             ตำบลบุญเรือง    และตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ

                    ทิศใต้ติดกับ                 ตำบลป่าตาล     อำเภอขุนตาล                                                   

                    ทิศตะวันออกติดกับ        ตำบลปอ   อำเภอเวียงแก่น  และตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง  

                    ทิศตะวันตกติดกับ          ตำบลตาดควัน  และตำบลแม่ต๋ำ  อำเภอพญาเม็งราย

เนื้อที่ทั้งหมด    134.8   ตารางกิโลเมตร

ด้านเหนือ

                    จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเชียงของ กับ อำเภอขุนตาลตามร่องน้ำลึกลำห้วยเหล็ก ไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบแม่น้ำอิง เป็นหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด P C 359120 รวมระยะทางประมาณ 6,300 เมตรจากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเชียงของ กับ อำเภอขุนตาลตามร่องน้ำลึกแม่น้ำอิง ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด P C  364120  รวมระยะทางประมาณ 700 เมตรจากหลักเขตที่  3 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเชียงของ กับ อำเภอขุนตาล ตามร่องน้ำลึกแม่น้ำอิง ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลำห้วยแดนเมือง บ้านแดนเมือง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ พิกัดที่ P C 378091  รวมระยะทางประมาณ  6,200  เมตรจากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเชียงของกับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศตะวันออก ตามร่องน้ำลึกลำห้วยแดนเมือง ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข  1020  ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด  P C  439066 รวมระยะทางประมาณ  7,300  เมตร 

ด้านตะวันออก

                  จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเวียงแก่น กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศใต้  ตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 6 บริเวณ สันดอยยาว พิกัดที่ P B 409979  รวมระยะทางประมาณ  9,800  เมตรจากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเทิง กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  4018 ไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลำห้วยไร่ พิกัดที่  P B  393945 รวมระยะทางประมาณ  4,400  เมตร 

ด้านใต้

                  จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลป่าตาล กับ ตำบลยางฮอม ไปทางทิศตะวันตก  ตามร่องน้ำลึกลำห้วยไร่ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึงหลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด  P B  350976 รวมระยะทางประมาณ  6,000  เมตรจากหลักเขตที่  8  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลป่าตาลกับตำบลยางฮอม ไปทางทิศตะวันตก  ตามร่องน้ำลึกลำห้วยไร่ไปบรรจบแม่น้ำอิง เป็นหลักเขตที่ 9 บริเวณพิกัด P B 312993 รวมระยะทางประมาณ  5,100  เมตร 

ด้านตะวันตก

                 จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งราย กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศเหนือ  ตามร่องน้ำลึกแม่น้ำอิง ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบลำห้วยร่องดู่ พิกัดที่  P C 323028 รวมระยะทางประมาณ  6,700  เมตร จากหลักเขตที่  10  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งราย กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศเหนือ  ตามร่องน้ำลึกลำห้วยร่องดู่ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 พิกัดที่ P C 323036 รวมระยะทางประมาณ  800 เมตรจากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งราย กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศเหนือ  ผ่านทุ่งนา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 พิกัดที่ P C 321086 รวมระยะทางประมาณ  5,000  เมตร จากหลักเขตที่  12  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งราย กับอำเภอขุนตาล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามเส้นกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 พิกัดที่ P C 312088 รวมระยะทางประมาณ  1,000  เมตร จากหลักเขตที่  13  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งรายกับอำเภอขุนตาล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเส้นกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 1,500  เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

                ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

                ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่าพายุฤดูร้อนอากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 3539.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป

                ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคมตุลาคม  แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม 

                ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  10 องศา และพื้นที่บนยอดภูเขา ประมาณ 8 องศา 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น