ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- Q & A

- Social Networks

การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E – Service

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- คุณธรรมและความโปร่งใส

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี2566
- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปี พ.ศ. 2567
- สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 66
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สภาพทางสังคม

ด้านการเมือง/การปกครอง           

              เมื่อ 146  ปี  ที่ผ่านมาประมาณ ปี พ.ศ. 2399 พื้นที่ในบริเวณตำบลยางฮอมเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีที่กว้างว่างเปล่าจำนวนมากจึงมีผู้คนอพยพมาตั้งรกรากในเขตตำบล  ยางฮอม  โดยส่วนมากแล้วจะอพยพมาจากจังหวัดน่าน , จังหวัดแพร่ , จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยาและอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้งและเมี้ยน ซึ่งอาศัยอยู่ตามภูเขาที่อยู่ในบริเวณเทือกเขาดอยยาว  ดอยผาตั้ง คือบริเวณยอดเขาอำเภอเทิง  อำเภอเวียงแก่น  และอำเภอขุนตาลปัจจุบัน  และก่อนนั้นพื้นที่หมู่บ้านในอำเภอขุนตาลทั้งหมดเรียกว่า  แคว้นน้ำแพร่เหนือมีผู้ดูและเรียกว่านายบ้านหรือพ่อแคว้น โดยมีนายบ้านคนแรก  คือพ่อแคว้นกองแก้ว น้ำแพร่  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2471  แคว้นน้ำแพร่เหนือได้ยกฐานะเป็นตำบลน้ำแพร่เหนือ ในปี พ.ศ. 2424 ได้เปลี่ยนตำแหน่งของแคว้นกองแก้ว  น้ำแพร่  ต่อมาได้เสียชีวิตลง  ทางราชการได้ตั้งขุนน้อยพรม  อนุเคราะห์ 

เป็นผู้ปกครอง ระหว่างปี  พ.ศ. 2424 – 2455 จนสิ้นชีวิต  ทางการได้แต่งตั้งขุนจำเนียรเขตชน  เป็นผู้ปกครอง  และเปลี่ยนชื่อตำบลน้ำแพร่เหนือเป็นตำบลยางฮอม
ในปี พ.ศ.2475  และตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น  ตำบลยางฮอมอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเทิง  จนเมื่ออำเภอขุนตาลได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2539 ตำบลยางฮอมจึงได้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอขุนตาล  ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  ขณะนี้มีหมู่บ้านจำนวน 21  หมู่บ้าน

             ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   จำนวน  18  หมู่บ้าน   นับถือศาสนาคริสต์  จำนวน  1 หมู่บ้าน  คือ  บ้านงามเมือง  หมู่ที่  11 นับถือผีบรรพบุรุษ  จำนวน 2 หมู่บ้าน  คือ  บ้านใหม่พัฒนา หมู่  10 (เผ่าเมี้ยน)  และบ้านพญาพิภักดิ์  หมู่ที่ 13 (เผ่าม้ง) ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่  ทำนา  และรับจ้าง  ตราสัญลักษณ์ของตำบลยางฮอม  คือ  ต้นยางหอมสองต้น

 การเลือกตั้ง

                    เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้

                    เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,11,14,16,19,20,21    

                    เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 7,8,9,10,12,13,15,17,18

                    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางฮอมส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555) 

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี         8,730  คน

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล    8,730  คน

                   จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555)

-                     จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 5,232 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,730  คน คิดเป็นร้อยละ  60.00

                   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 5,232 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,730 คน  คิดเป็นร้อยละ  60.00

การศึกษา

ประชากรส่วนใหญ่เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  และเรียนต่อระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  เด็ก เยาวชนในช่วงวัยเรียนที่อายุระหว่าง14 – 18  มีปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยเรียน และปัญหายาเสพติด  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีและสถาบันครอบครัว เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว  และโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด  เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยเรียน การลดช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัว  มีการสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน และโครงการที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาให้แก่เด็กในสถานศึกษา ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  

       - โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง  ดังนี้

         1.โรงเรียนเทศบาลตำบลยางฮอม             ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย

         2.โรงเรียนบ้านห้วยสักประชานุกูล            ตั้งอยู่หมู่ที่   9  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย

         3.โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย

         4.โรงเรียนบ้านชมภู                             ตั้งอยู่หมู่ที่   7 ต.ยางฮอม    อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย

         5.โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง              ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ต.ยางฮอม    อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย

         6.โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง               ตั้งอยู่หมู่ที่   3 ต.ยางฮอม    อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย

      - โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แห่ง    คือ       

         โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  ต.ยางฮอม  อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย

     

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น