สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกศรีชมภู

20 มิ.ย. 2562 1222 ครั้ง

น้ำตกศรีชมภู

วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านชมภู หมู่ที่ 7 มี ตั้งชื่อตามลำห้วยศรีชมภู   ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาดอยยาว เป็นน้ำตกที่สวยงาม

มีลักษณะ มีทั้งหมดจำนวน 5 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 น้ำตกตาดน้อย   

ชั้นที่ 2 น้ำตกตาดถ้ำ 

ชั้นที่ 3 น้ำตกตาดโจก

ชั้นที่ 4 น้ำตกตาดถ้ำ หรือน้ำตกถ้ำผาตูบ

ชั้นที่ 5 น้ำตกตาดหมอก