สถานที่ท่องเที่ยว
ห้วยป่าแดง

20 มิ.ย. 2562 330 ครั้ง

ห้วยป่าแดง

ห้วยป่าแดง หมู่ที่ 21  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง หมู่ที่ 21  ห้วยป่าแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  

โดยการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยป่าแดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และการบุกรุก