สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา

20 มิ.ย. 2562 268 ครั้ง

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10

ตั้งอยู่พื้นที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางฮอม เป็นสถานที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาของหมู่บ้าน