สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านไทลื้อ

20 มิ.ย. 2562 1036 ครั้ง

บ้านไทลื้อ

บ้านไทลื้อ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 20 เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5 เมื่อมีประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงมีการแบ่งการปกครองเป็นหมู่ที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2543 เป็นต้นมา โดยเทศบาลตำบลยางฮอมได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง เป็นเงิน 150,000 บาท เพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ชมและเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชาติพันธุ์วิทยาสืบไป

ชาวไทลื้อมีชีวิตที่คล้ายคลึงกับชาวไทยหรือชนเผ่าอื่นในภูมิภาค คือมีการสร้างบ้านเรือนเป็นบ้านไม้ มีใต้ถุนสูง มีครัวไฟบนบ้าน ใต้ถุนเลี้ยงสัตว์ แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตได้เปลี่ยนไป การสร้างบ้านเรือนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย เรือนที่ยังคงสภาพเป็นเรือนไม้แบบเดิมสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อผสมล้านนายังพอจะมีให้เห็นบ้างในบางชุมชน เช่น บ้านธาตุสบแวน และบ้านหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา