ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- Q & A

- Social Networks

การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E – Service

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- คุณธรรมและความโปร่งใส

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี2566
- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปี พ.ศ. 2567
- สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 66
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานสถานะการเงิน
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาสที่2
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาสที่1
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 3)
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการจ่ายจริงตามปีงบประมาณ 2564
รายงานสถานะการเงินในรอบปี พ.ศ.2564
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ประกาศ เทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประกาศ เทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ประกาศ เทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4)
แผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลัง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ม.ค.-มี.ค. 64)
แผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลัง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.-ธ.ค. 63)
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น