ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- Q & A

- Social Networks

การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E – Service

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- คุณธรรมและความโปร่งใส

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐปี2566
- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปี พ.ศ. 2567
- สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 66
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลยางฮอม
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การแต่งตั้งคระกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปี พ.ศ. 2567
สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนาณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 )
สรุปผลการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม รอบ 12 เดือน (เม.ย.66 - ก.ย.66)
สรุปผลการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)
แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566-2570
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บันทึกการประชุมประเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางฮอม
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลยางฮอม
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปี พ.ศ.2566
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์วินัยและการรักษาวินัย
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินการ รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลยางฮอม รวม 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รายงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63-มี.ค. 64)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย. 63)
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลยางฮอม 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสำหรับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในงาน
รายงานผลการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร เทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2564
รวมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮอม และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62-มี.ค 63)
คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และคณะทำงานดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศการจัดตั้งสูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลยางฮอม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร เทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลยางฮอม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอท ประจำปีงบประมาณ 2562
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เทศบาลตำบลยางฮอม
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลยางฮอม
เจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560-2564)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น