สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
??????????????
?????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????

_Wednesday ที่ 16 เดือน _F_Month_3 พ.ศ.2559


 

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 ……………………………

 

ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

งบประมาณตั้งไว้ 896,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลางในการจัดซื้อทั้งสิ้น 896,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

            2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

            3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         วันประกาศ

สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา   อย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5

            4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                        5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                        6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e- Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                       7  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

/ผู้สนใจ...

 

 

 

-2-

 

                     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาตามโครงการดังกล่าว ในวันที่  16   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559   ถึงวันที่ 29  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2559 กองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม  (ชั้นล่าง)     อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  และยื่นซองสอบราคา    ในวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการ  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31 เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าวข้างต้นในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม (ชั้นล่าง) อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่      16   เดือน มีนาคม พ.ศ.  2559  ถึงวันที่ 29 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.    (เว้นวันหยุดราชการ)   หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือ   www.yanghom.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-5360-6223  ต่อ 25

 

 

                                          ประกาศ    วันที่  16 เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2559

 

 

                 (ลงชื่อ)

                                                            (นายอำโพน  อโนราช)

                                                         นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย

ประกาศและเอกสารสอบราคา

ตามโครงการจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลงวันที่ 16 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2559

 

 

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  จำนวน  1  คัน

1.      ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ซีดี ฟิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปและต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2550 2554 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตแล้ว มีประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมประกันภัยชั้น 1

 2.  ลักษณะทางเทคนิค

              2.1  ระบบเครื่องยนต์

      2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4  สูบ  16  วาล์ว  เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ       

      2.1.2  มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

                              2.1.3 ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ (มอก.2550–2554)หรือ ยูโร 7 (Euro7) หรือสูงกว่า

               2.2  ระบบส่งต่อกำลัง

                          เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ พร้อมชุดเกียร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และสามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อน 2 ล้อเป็น 4 ล้อ ได้จากภายในตัวรถโดยไม่ต้องปรับล็อค

               2.3  ระบบบังคับเลี้ยว

                          ระบบพวงมาลัยขวา และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับ ขึ้น-ลง ได้

               2.4  ระบบห้ามล้อ

                          ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดีสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

 

 

…./2.5 ระบบ.....

 

 

-2-

 

 

               2.5  ระบบกันสะเทือน

                    2.5.1  ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่  พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโครง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

                    2.5.2  ด้านหลังเป็นแบบแหนบ พร้อมโช๊คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

               2.6  ระบบไฟฟ้า

                          ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎจราจร

               2.7  มาตรหรืออุปกรณ์วัด

                          ประกอบด้วยมาตรหรืออุปกรณ์หรือสัญญาณวัดอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

               2.8  ขนาดกระทะล้อและยาง

                          2.7.1  กระทะล้ออัลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต

                          2.7.2  ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต

               2.9  ตัวรถ

                          2.9.1  หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปชิ้นเดียวกัน

                          2.9.2 ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จแล้วต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) พร้อมปูพื้นด้วยพรมตลอดทั้งห้องโดยสาร

                          2.9.3  แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

                          2.9.4  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

                          2.9.5  หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องที่นั่งอีก 1 ตอน พร้อมประตูเปิด ปิด ได้จากภายในและภายนอกข้างละ 1 บาน

                          2.9.6  กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

                          2.9.7  พื้นกระบะท้าย ปูด้วยไฟเบอร์แบบเข้ารูปปูกระบะท้ายทั้งหมด

                          2.9.8  กันชน หน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นกันชนทำด้วยเหล็ก หรืออะลูมิเนียม กันชนหลังสามารถใช้เหยียบขึ้นลงกระบะได้ 

                2.9.9  พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

                         2.9.9.1  พ่นน้ำยาป้องกันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนภายในประตู ตามบล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต                        

              2.10  เครื่องปรับอากาศ

                      ตามมาตรฐานผู้ผลิต

 

/2.11 อุปกรณ์

 

-3-

 

              2.11  อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

            ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

  2.11.1 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

  2.11.2 แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  2.11.3 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ และอุปกรณ์สำหรับล็อคยางอะไหล่  จำนวน 1 ชุด

  2.11.4 ยางกันโคลน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  2.11.5 เข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  2.11.6 หนังสือคู่มือประจำรถ  จำนวน 1 ชุด (ภาษาไทย)

  2.11.7 วิทยุ ซีดี  แบบดิจิตอล หรือดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  2.11.8 นาฬิกาแบบดิจิตอล

  2.11.9 ฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี ติดตั้งทั้ง 4 ด้าน ( ด้านหน้า,ด้านหลัง,ด้านซ้าย,ด้านขวา)

  2.11.10 ผ้ายางปูพื้น 1 ชุด 5 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน  ตอนหลัง 3 ผืน)

  2.11.11 กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้นแบบลามิเนท กระจกบานอื่นได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

  2.11.12 มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

  2.11.13 ติดตั้งกระจกไฟฟ้า และระบบล็อคประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อคทั้ง 4 บาน พร้อมระบบป้องกัน การโจรกรรมด้วยกุญแจรีโมท ตามแบบมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต

 2.11.14 ติดตั้งกระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บได้ แบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต

 2.11.15 มีบันไดข้าง

 2.11.16 มีไฟตัดหมอก

 2.11.17 มีกันสาดทั้ง 4 ประตู

              2.12  สีรถยนต์

                           เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

              2.13  อื่น ๆ (Others)

                   2.13.1 รถยนตแบบหรือรุ่นที่เสนอขาย ต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานในจังหวัดเชียงราย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

                   2.13.2 ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทุกประเภทและส่งมอบรถยนต์พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อย จึงรับชำระเงินได้

                   2.13.3 สีรถยนต์ เทศบาลตำบลยางฮอมเป็นผู้กำหนด

 

/2.13.4

 

 

-4-

 

                   2.13.4 พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลยางฮอม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร  พร้อมชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลยางฮอม” และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง ตรงประตูทั้งสองด้าน หรือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

                   2.13.5 ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถังในวันส่งมอบ

                   2.13.6 รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตเอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าชม : 686

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service