สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
?????????????????
????????????????????? ?????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????? ???. (???????????) ???????????????? ??????????? - ??????????????? ?.?????? ?.?????? ?.????????

_Wednesday ที่ 9 เดือน _F_Month_3 พ.ศ.2559


 

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง   แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศ และเอกสารสอบราคา

ตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. (ขยายไหล่ทาง) ทางเชื่อมระหว่าง บ้านน้ำแพร่ – บ้านทุ่งศรีเกิด

ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย

 

                   ตามที่เทศบาลตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   ได้ประกาศสอบราคาตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. (ขยายไหล่ทาง) ทางเชื่อมระหว่าง บ้านน้ำแพร่ – บ้านทุ่งศรีเกิด ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล         จ. เชียงราย   ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 7 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีข้อความบางช่วงผิดและไม่ครบถ้วน  ดังนั้น เทศบาลตำบลยางฮอม จึงขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ ในประกาศ และเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 1 / 2559  ลงวันที่  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 ในวรรคแรกหน้าที่ 1 โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังนี้

          ข้อความเดิมในประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม และเอกสารสอบราคาจ้าง ดังนี้

                    ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ถนน คสล. (ขยายไหล่ทาง) ทางเชื่อมระหว่าง บ้านน้ำแพร่ – บ้านทุ่งศรีเกิด ต. ยางฮอม      อ. ขุนตาล จ. เชียงราย ขนาดช่วงกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวทั้งสองข้าง 1,242.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

ข้อความใหม่ในประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม และเอกสารสอบราคาจ้าง ดังนี้

ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ถนน คสล. (ขยายไหล่ทาง) ทางเชื่อมระหว่าง บ้านน้ำแพร่ – บ้านทุ่งศรีเกิด ต. ยางฮอม     อ. ขุนตาล จ. เชียงราย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดดังนี้

-           ช่วงที่ 1 ขนาดช่วงกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้าง 136.00 เมตร

-           ช่วงที่ 2 ขนาดช่วงกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้าง 1,242.00 เมตร

 

                             ประกาศ      วันที่    9    เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2559

 

(ลงชื่อ)

                                                            (นายอำโพน  อโนราช)

                                                        นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

 เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าชม : 649

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service