สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
สอบราคาจัดซื้อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง จ้างเหมาเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

_Tuesday ที่ 29 เดือน _F_Month_12 พ.ศ.2558


 
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง   จ้างเหมาเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยสัก   หมู่ที่  15   

ตำบลยางฮอม    อำเภอขุนตาล    จังหวัดเชียงราย

************************

          ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   จะดำเนินการจ้างเหมาตาม โครงการจ้างเหมาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15  ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,600 ตารางเมตร      ( ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางฮอม กำหนด ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ราคากลาง  958,400.- บาท    (-เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  นั้น

                                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           1.   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จัดจ้างโดยวิธีพิเศษดังกล่าว

           2.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                     3.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

          4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

          5. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

          ผู้สนใจยื่นใบเสนอราคาได้ในวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 11.00 น. และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะพิจารณาเอกสาร ใน วันที่  30   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา   11.30 น.  เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่ www.yanghom.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5360-6223  ต่อ 25

 

                    ประกาศ     วันที่   29   เดือน   ธันวาคม    ..  2558

 

                                                         (ลงชื่อ)  

 

 

                                                              ( นายอำโพน  อโนราช )

                                                            นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอมเอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าชม : 638

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service