สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
สอบราคาจัดซื้อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในประกาศ และเอกสารสอบราคา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด บ้านป่าแดง หมู่ที่ 21 ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย

_Wednesday ที่ 16 เดือน _F_Month_12 พ.ศ.2558


 

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง   เพิ่มเติมข้อความในประกาศ และเอกสารสอบราคา

                                    โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด

                                         บ้านป่าแดง หมู่ที่ 21 ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย

                   ตามที่เทศบาลตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด ( CCTV ) พร้อมติดตั้ง แบบ ip/Network Camara จำนวน 8 จุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 21 บ้านป่าแดง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (ติดตั้งตามจุดที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด) โดยขอเพิ่มข้อความ ในประกาศสอบราคาของเทศบาลตำบลยางฮอม และ ในเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 เดือน ธันวาคม          พ.ศ. 2558 ในหัวข้อ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ โดยเพิ่มเติมข้อความดังนี้

          ข้อความเพิ่มเติมในประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

                    8.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคานี้และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 359,600.- บาท ( สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ   ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลยางฮอม  เชื่อถือ   

          ข้อความเพิ่มเติมในเอกสารสอบราคา

2.8  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคานี้และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 359,600.- บาท ( สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ   ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลยางฮอม  เชื่อถือ   

         

 

 

                             ประกาศ      วันที่    16    เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. 2558

 

 

(ลงชื่อ)

                                                            (นายอำโพน  อโนราช)

                                                        นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอมเอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าชม : 741

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service