สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
??????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????(CCTV) ???????????? ????? 8 ???? ?????????? ??????? 21 ?. ?????? ?. ?????? ?. ????????

_Tuesday ที่ 15 เดือน _F_Month_12 พ.ศ.2558


 

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด
ณ บ้านป่าแดง หมู่ที่ 21 ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย

 ……………………………

ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม   จะสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด ( CCTV ) พร้อมติดตั้ง แบบ ip/Network Camara จำนวน 8 จุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 21 บ้านป่าแดง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (ติดตั้งตามจุดที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                                  งบประมาณตั้งไว้ 900,000.- บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)

                          ราคากลางในการจัดซื้อ  899,000.- บาท  (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

                                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

            2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคล อื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

            3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         วันประกาศ

สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา   อย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5

            4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

     5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

    6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e- Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                       7  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 15          เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558   ถึงวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558   กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม    อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  และยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 29 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2558   เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

/กำหนด...

-2-

 

                         กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย    

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น  ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.          (เว้นวันหยุดราชการ)   หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  หรือ   www.yanghom.com และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-5360-6223  ต่อ 25

                              ประกาศ    วันที่ 15 เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. 2558

                 (ลงชื่อ)

                                                             ( นายอำโพน  อโนราช )

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม                    

 เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าชม : 770

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service