สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
?????????????????
?????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????? ???????????????

_Tuesday ที่ 29 เดือน _F_Month_9 พ.ศ.2558


 

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง   สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่

  ตำบลยางฮอม   อำเภอขุนตาล    จังหวัดเชียงราย

 


                   ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย   จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบงน้ำล้อม หมู่ที่ 1        ต. ยางฮอม อ.ขุนตาล จ. เชียงรายขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร   (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด)

             งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

          ราคากลางตั้งไว้  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

2.   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10         ต. ยางฮอม อ.ขุนตาล จ. เชียงรายขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร   (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด)

   งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

        ราคากลางตั้งไว้  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้               

1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ทางเทศบาล ฯ เชื่อถือได้ โครงการละ ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

2.     ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                     3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

 

/4. ไม่เป็น...

-2-

                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลยางฮอม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง   ครั้งนี้ 

                   การสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้  จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ตลอดจนกำหนดประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างาน

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  12 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา  09.00 .  ถึงเวลา 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทาง เวลา 09.00 น.   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น.    ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  ถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาตามโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 29  เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 12 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2558 ณ กองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม  (ชั้นล่าง)   อำเภอขุนตาล   จังหวัดเชียงราย   ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ   และยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 13 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.            ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558   เวลา  09.00 น.      เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น  ในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม (ชั้นล่าง)  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ระหว่าง วันที่ 29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)   หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ  www.yanghom.go.th.  และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข       0-5360-6223  ต่อ 25                               

                             ประกาศ      วันที่  29  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

                                              

 

 

                                                     ( นายอำโพน  อโนราช )

                                                  นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

 

 

 

 เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าชม : 727

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service