สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
สอบราคางานจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

_Tuesday ที่ 22 เดือน _F_Month_9 พ.ศ.2558


 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง   สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

  ตำบลยางฮอม   อำเภอขุนตาล    จังหวัดเชียงราย

 


                   ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล           จังหวัดเชียงราย ดังนี้

1.    โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำแพร่เหนือ หมู่ที่ 14       ต.ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย ยาวรวม 1,170 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

งบประมาณราคากลางตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

2.    โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16           ต.ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย ยาวรวม 1,170เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด)  

งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

งบประมาณราคากลางตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

3.    โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชมภู หมู่ที่ 18  ต.ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย ยาวรวม 1,120 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด) 

งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

งบประมาณราคากลางตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

4.    โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 9,15           ต.ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย ยาวรวม 950 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

งบประมาณราคากลางตั้งไว้ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

/ผู้มีสิทธิ...

 

-2-

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้              

1.         เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ทางเทศบาล ฯ เชื่อถือได้ ดังนี้

1.1   โครงการที่ 1-3  ไม่น้อยกว่า  40,000.- บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน )

1.2   โครงการที่ 4 ไม่น้อยกว่า  80,000.- บาท ( แปดหมื่นบาทถ้วน )

                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                     3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลยางฮอม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง   ครั้งนี้ 

                   การสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้  จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ตลอดจนกำหนดประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างาน

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 .     ถึงเวลา  12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยพร้อมกันก่อนออกเดินทาง เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น.    ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  ถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และคำชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาตามโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 22  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2558    กองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม  (ชั้นล่าง)   อำเภอขุนตาล   จังหวัดเชียงราย   ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ   และยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 6 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.      ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

/กำหนดเปิด...

-3-

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น  ในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม (ชั้นล่าง)  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ระหว่าง วันที่ 22  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)   หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ  www.yanghom.com  และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5360-6223  ต่อ 25

                  

                             ประกาศ      วันที่  22  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

                                                 

 

 

                                                                    ( นายอำโพน  อโนราช )

                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

 เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าชม : 818

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service