สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
  ????????????? ?????? 149 ??????? 8 ?????????? ??????????? ???????????????

_Tuesday ที่ 24 เดือน _F_Month_4 พ.ศ.2555


 

วัดบ้านยางฮอม

ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 149 หมู่ที่ 8 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เจ้าอาวาส พระสิทธิ  สุทฺธวํโส  สมณสักดิ์  รักษาการแทนเจ้าอาวาส

ประวัติความเป็นมา วัดบ้านยางฮอม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 60 เมตร จรดทุ่งนาเอกชน ทิศใต้ ประมาณ 60 เมตร จรดบ้านเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 54 เมตร จรดทุ่งนาเอกชน และทิศตะวันตก ประมาณ 44 เมตร จรดทุ่งนาเอกชน และมีอาคารเสนาสนะประกอบ ด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิ การศึกษามีโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2529  วัดบ้านชมภู ทะเบียนตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2423 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2489 เขตวิสุงคามสิมา กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

รายชื่อเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึง

1.พระอินสวน  สุวรรณแสง                                                    2.พระอินทวัน  ธิวงค์

3.พระอินสน  ใจตรอง                                                             4.พระอธิการอินสรวย  สุภทฺโท

5.พระสุเมฆ  ปัญญากันฑ์                                                       6.พระอ้วน  คำเรืองฤทธิ์

7.พระไชยา  ราชรำ                                                                   8.พระทา  บุญเป็ง

9.พระบุญแปง  ปมุตฺโตเข้าชม : 4162สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service