สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
  ??????????  ?????????? ?????????? ??????????? ??????????? 46 ??????? 4 ??????????

_Tuesday ที่ 24 เดือน _F_Month_4 พ.ศ.2555


 

วัดบ้านน้ำแพร่

ตั้งอยู่ที่  บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เจ้าอาวาส พระชาติ   ปฤสฺสโร  สมณสักดิ์  รักษาการแทนเจ้าอาวาส

ประวัติความเป็นมา วัดน้ำแพร่ บ้านน้ำแพร่ ตั้งอยู่ที่ 46 หมู่ที่ 4 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือ ประมาณ 24 วา จรดลำห้วยน้ำแพร่ ทิศใต้ ประมาณ 24 วา จรดถนนสาธารณะทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ประมาณ 26 วา จรดถนนสาธารณะ และมีอาคารเสนาสนะประกอบ  ด้วย  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  กุฏิ  โรงกลองและหอระฆัง วัดบ้านน้ำแพร่ ทะเบียนตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2399 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2513 เขตวิสุงคามสิมา กว้าง 52 เมตร ยาว 56 เมตร

รายชื่อเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึง

1.ครูบาสุยะ จันทร์ฝั้น                                                2. พระยศ  ช่างจัด              

3.พระอนุ  ไชยสาร                                                    4.พระอินปั๋น  เสขะจันทร์

5.พระอิทธิมา  อตฺติสาโร                                          6.พระบุญไหล  ผลิตตธมฺโม

7.พระบุญไหล  ผลิตตธมฺโม                                     8.พระอินปั๋น  กิตติสาโร

9.พระอานนท์  ผุฏธมฺโม                                          10.พระอุดม  มหาปุณโณ

11.พระชาติ  ปฤสฺสโรเข้าชม : 4464สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service