สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ????????????????????????.?.55 เข้าชม : 3339

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮฮม

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

**********************

นัดนี้ เทศบาลตำบลยางฮอม ได้จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จงประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาขนได้ทราบข้อมูล รายละเอียดตามรายงาน แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้เพื่อประชาชนและผู้ลนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารยิ่งขึ้น

จีงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

(นายประพันธ์ อินทะชัย) นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม


สรุปผลการดำเนินการดกลงซื้อในรอบเดิอน       พฤษภาคม       พ.ศ     2555.

เทศบาลตำบลยางออม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่

รายการ

วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)

ตกลงขอ/จ้าง

ผู้เลนอราคาและราคาที่เลนอ

ผู้1ด้รับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ เหลือจ่าย

เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป

1

จัดซื้อนํ้ามันตั้งด่าน

500.00

ตกลงขอ

ส.ธุรกิจรุ่งเริอง เสนอราคา 500 บาท

ล.ธุรกิจรุ่งเริอง เสนอราคา 500 บาท

 

เพราะเป็นผู้มิอาขิพขายสินค้าไดยตรง

2

จัดซื้อนามันเซื้อเพลิง

30,813.66

ตกลงซื้อ

ส.ธุรกิจรุ่งเริอง

เสนอราคา 30,813.66 บาท

ส.ธุรกิจรุงเริอง

เสนอราคา 30,813.66 บาท

 

เพราะเป็นผู้มีอาขิพขายลันค้าไดยตรง

3

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สูนย''ข้อมูลขาวสาร)

1,518.00

ตกลงซื้อ

ร้านละไมพาณิขย์ เสนอราคา 1,518 บาท

ร้านละไมพาณิขย์ เสนอราคา 1,518 บาท

 

เพราะเป็นผู้มีอาข๊พขายสนค้าโดยตรง

4

จดขอเสอยดสสม,ถงนาดบเพลง

50,000.00

ตกลงซื้อ

แขมบ้ดับเพลิงกัภัย เสนอราคา 50,000 บาท

แขมป้ตับเพลิงคู้ภัย เสนอราคา 50,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขีพขายสินค้าโดยตรง

5

จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

1,560.00

ตกลงซื้อ

หจก.แฮปป็เบ็ตคอมพิวเตอร์ เสนอราคา 1,560 บาท

หจก.แอปป็เน็ตคอมพิวเตอร์ เสนอราคา 1,560 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขีพขายสินค้าโดยตรง

6

จัดซื้อนํ้าดิ่ม ถูนย์พัฒนาเด็กเลีก

1,566.00

ตกลงซื้อ

ปาริขาติ

เสนอราคา 1,566 บาท

ปาริขาติ

เสนอราคา 1,566 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขิพขายลับค้าโดยตรง

7

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมหอประชุมหมู่ที่ 3

17,680.00

ตกลงซื้อ

พัขริการค้า

เสนอราคา 17,680 บาท

พัขริการค้า

เสนอราคา 17,680 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขีพขายสินค้าโดยตรง

8

จัดขิ้อต้นมะเยาหินให้หมู่บ้านในเขต เทคบาลตำบลยางฮอม

50,400.00

ตกลงซื้อ

ร้าน ก.การเกษตร เสนอราคา 50,400 บาท

ร้าน ก.การเกษตร เสนอราคา 50,400 บาท

 

เพราะเป็นผู้มิอาขีพขายสินค้าโดยตรง

9

จัดซื้อเครื่องเสียง เทคบาลตำบลยางออม

100,000.00

ตกลงซื้อ

มงคลทีวี

เสนอราคา 100,000 บาท

มงคลทีวี

เสนอราคา 100,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขีพขายสินค้าโดยตรง

10

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อข่วยเหลือบ้านผู้ยากใร้ หม่ที่ 13

13,452.00

ตกลงซื้อ

ร้านวรคิลป๋วัสดุ

เสนอราคา 1,3425 บาท

ร้านวรคิลป็วัสดุ เสนอราคา 13,425 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขีพขายสินค้าโดยตรง

11

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

250.00

ตกลงซื้อ

เค.ที.ขัพพสาย เสนอราคา 500 บาท

เค.ที.ขัพพลาย เสนอราคา 500 บาท

 

เพราะเป็นผู้มอาขีพขายสินค้าโดยตรง

12

จ้างเหมาบริการ น.ล.คิรินทิพย์ ตันภูล

4,025.00

ตกลงจ้าง

น.ส.คิรินทิพย์ ตันกูล เสนอราคา 4,025 บาท

น.ส.คิรินทิพย์ ตันกูล เสนอราคา 4,025 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขีพโดยตรง

13

จ้างเหมาบริการ น.ส.จิรนันท* ใจขมชน

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ส.จิรนันท์ ใจขมขน เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.จิรนันท'' ใจขมขน เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขิพโดยตรง

14

จ้างเหมาบริการ นายภิกรณ์ ขันทะพันธ์

5,000.00

ตกลงจ้าง

นายภิกรณ์ ขันทะพันธ์ เสนอราคา 5,000 บาท

นายภิกรณ์ ขันทะพันธ์ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขิพโดยตรง

15

จ้างเหมาบริการ น.ส.น่าริรัตน์ จัดที่

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ส.นา!ร''ตน์ จัดทิ เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.นาริรัตน์ จัดที่ เสนอราคา 5,000 บาท

 

เพ ฑะเป็นผู้มีป๋าขิพโดยตรง


ลำดับที่

รายการ

วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)

ตกลง4อ/จ้าง

ผู้เลนอราคาและราคาที่เลนอ

ผู้!ดัรับการคัดเลือกและราคา

งบประมาณ เหลือจ่าย

เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป

16

จ้างเหมาบริการ น.ส.ณัฐวดี เริองนาราบ

5,000.00

ดกลงจ้าง

น.ล.ณัฐวดี เริองนาราบ เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส ณัฐวดี เรีองนาราบ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

17

จ้างIVเมาบริการ น.ล.พิมพ์ผกา ธนะเรีอง

5,00000

ตกลงจ้าง

น.สพิมพ์ผกา เริองนาราบ เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส พิมพ์ผกา เรีองนาราบ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผ้มีอาชีพโดยตรง

18

จ้างเหมาบริการ นายกฤติเดข มีล่อง

5,000.00

ตกลงจ้าง

นายกฤติเดใเ มีล่อง เสนอราคา 5,000 บาท

นายกฤติเดช มีล่อง เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

19

จ้างเหมาบริการ นายนิ แซ่ย่าง

5,000.00

ดกลงจ้าง

นายนิ แจยาง เสนอราคา 5,000 บาท

นายนิ แซ่ย่าง เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผ้ม๊อาชีพโดยดรง

20

จ้างเหมาบริการ นายกาญจน์ณภัสส์ คลาปน

5,000.๓

ตกลงจ้าง

นายกาญจน่ณภัลส์ คลาใ1)น เลนอราคา 5,000 บาท

นายกาญจน์ณภ้สล์ คลาใ5)น เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

21

จ้างเหมาบริการ นางจุฬากุล วัดรอบ

5,000.00

ดกลงจ้าง

นางจุV}ากุล วัดรอบ เสนอราคา 5,000 บาท

บางจุฬากุล วัดรอบ เลนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

22

จ้างเหมาบริการ นายล่อง แซ่ทอร์

4,000.00

ตกลงจ้าง

นายล่อง แ''ชทอร์ เลนอราคา 4,000 บาท

บายล่อง แซ่ทอร์ เสนอราคา 4,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

23

จ้างเหมาบริการ นางวิไลพร ประทุมมา

5,000.00

ตกลงจ้าง

นางวิไลพร ประทุมมา เลนอราคา 5,000 บาท

นางวิไลพร ประทุมมา เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

24

จ้างเหมาบริการ น.ล.วรรณภัล ธทะ

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ล.วรรณภัส 5ทะ เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.วรรณภัส ธทะ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

25

จ้างเหมาบริการ น.ล. ฟั,ชรินทร์ จันทร์ดี

5,000.00

ตกลงจ้าง

บ.ล.พัชรินทร์ จันทร์ดี เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.พัชรินทร์ จันทร์ดี เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

26

จ้างเหมาบริการ น.ล.เบญญาภา เลนลฺวรรณ

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ส.เบญญาภา เลนสุวรรณ เสนอราคา 5,000 ปาท

น.ส.เบญญาภา เสนสุวรรณ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

27

จ้างเหมาบริการ บายจักรกฤษณ์ เทV(วงษ์

5,000.00

ตกลงจ้าง

นายจักรกฤษณ์ เทพวงษ์ เสนอราคา 5,000 บาท

นายจักรกฤษณ์ เทพวงษ์ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

28

จ้างเหาบริการ น.ล.ลร้อยสุดา สนม

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ล.สร้อยสุดา สนม เลนอราคา 5,000 บาท

น.ส.สร้อยสุดา สนม เลนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

29

จ้างเหมาบริการ นายณัฐพงค์ ธนะเรีอง

5,000.00

ตกลงจ้าง

บายณัฐพงค์ ธนะเรีอง เสนอราคา 5,000 บาท

บายณัฐพงค'' ธนะเริอง เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

30

จ้างเหมาบริการ บายยนิติกร ศรีวิชัย

5,000.00

ตกลงจ้าง

นายนิติกร ครีวิชัย เสนอราคา 5,000 บาท

นายนิติกร ศรีวิชัย เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

31

จ้างเหมาบริการ ว่าที่ ลด.ภรภาล มูลพร้อม''

- 5,000.00

.แกลงจ้าง

ว่าที่ ล?! ภิรภาส มูลพร้อม เสนอราคา 5,000 บาท

;าที่ สด.ภิรภาส มูลพร้อม เสบอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ''โดยฅรง

32

จ้างเหมาบริการ น.ส.วิฬุฎา วรรณสอน

5,000.00

ตกลงจ้าง

บ.ล.วิชสุฎา วรรณสอน เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.วิโ)สุฎา วรรณสอน เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง


 

ลำดับที่

รายการ

วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)

ตกลงชื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เลนอ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา

งบประมาณ เหลือจ่าย

เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป

50

จ้าง''ช่อมเตรีองปรินเตอร์

1,330.00

ตกลงจ้าง

เอ.โอ.คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 1,330 บาท

เอ.โอ.คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 1,330 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขพโดยตรง

51

จ้าง''!!อมรถดับเพลิง

630.00

ตกลงจ้าง

พลไดนาโม เสนอราคา 630 บาท

พลไดนาไม

เลนอราคา 630 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขิพโดยตรง

52

จัดชื้ออาหารเสริมนม บ.แ.''โ ศพด.

32,761.05

สัญญาชื้อ

บริษัท ไกลด์มิลล'' เสนอราคา 32,761.05 บาท

บริษัท โกลด์มิลล์ เสนอราคา 32,761.05 บาท

-

เพราะเป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด

53

จัดชื้ออาหารเสริมนม ช.1-1.7 โรงเรียน

227,021.50

สัญญา?อ

บริษัท โกลด''มิลล่ จำกัดโ'''''' เสนอราคา 22^(0^1.50 บาท

บริษัทโกลด์มิลล์ จำกัด เสนอราคา 227,021.50บาท

 

เพราะเป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด

 

 

ลำดับที่

รายการ

วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)

ตกลงซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เลนอ

ผู้!ด้รับการคัดเลีอกและราคา

งบประมาณ เหลีอจ่าย

เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป

33

จ้าง1หมาบริการ นางอรุณจิตร์ คำงาม

5,000.00

ตกลงจ้าง

บางอรุณจิตร์ คำงาม เสนอราคา 5,000 บาท

นางอรุณจิตร์ คำงาม เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็บผู้มีอาชีพโดยตรง

34

จ้างทำป๋าย

5,000.00

ตกลงจ้าง

ร้านไทม์ มิเดิย

เลนอราคา 5,000 บาท

ร้านไทม'' มี;ดิย เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาจีพโดยตรง

35

จ้าง1หมาทำอาหารประชุมแผน ระดับตำบล

9,500.00

ตกลงจ้าง

บางจุรีรัตบ์ ปีนสับเที.ยะ เสนอราคา 9,500 บาท

นางจุริรัตน์ ปีนสันเทียะ เสนอราคา 9,500 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาจีพโดยตรง

36

จ้างซ่อมร0ยบต่ล่วนกลาง โตโยค้า วีโก้ หมายเลขทะเบียบ บร 9628

3,580.33

ตกลงจ้าง

บริษัทโดโยตัา เจียงราย เสบอราคา 3,580.33 บาท

บริษัทโตโยต้า เจียงราย เสนอราคา 3,580.33 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอ''าจีพ''โดยตรง

37

จ้างซ่อมเครองปรับอากาศ

2,650.00

ดกลงจ้าง

ร้าบชุนตาลแอร'' เสนอราคา 2,650 บาท

ร้านชุนตาลแอร์ เสนอราคา 2,650 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาจีพโดยตรง

38

จ้างเหมาบริการ น.ล.สุพรรณ ยะปะบันท์

2,898.00

ตกลงจ้าง

น.ส.สุพรรณี ยะปะบันท'' เสนอราคา 2,898 บาท

น.ส.สุพรรณ ยะปะบับท่ เสบอราคา 2,898 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาจีพโดยดรง

39

จ้างซ่อมประตู

2,000.00

ตกลงจ้าง

อุทัยการซ่าง เสนอราคา 2,000 บาท

อุทัยการซ่าง

เสบอราคา 2,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ''โดยตรง

40

จ้างซ่อมเครองเสียง

3,700.00

ตกลงจ้าง

มงคลทีวี

เสนอราคา 3,700 บาท

มงคลทีวี

เสนอราคา 3,700 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

41

จ้างซ่อมครุภัณฑ่ ศพด

5,000.00

ตกลงจ้าง

นิทัศน์ วิทยุ

เสนอราคา 5,000 บาท

นิทัศน์ วิทยุ

เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

42

จ้างเหมาทำปัายไวนิล(กรมพระยาดำรงค์)

3,000.00

ตกลงจ้าง

ร้าบไทม'' มีเดิย

เลนอราคา 3,000 บาท

ร้าบใทม'' มีเดิย เสบอราคา 3,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

43

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

300.00

ตกลงจ้าง

หจก.เควีจี ไอทิ เลนอราคา 300 บาท

หจก.เควีจี ไอที เสนอราคา 300 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

44

จ้างเหมาอาลาปคุสัตว์ฉีดวัคจีน

9,500.00

ตกลงจ้าง

บายทองอินทร์ เจียงจีระ เสนอราคา 9,500 บาท

บายทองอินทร์ เจียงจีระ เสนอราคา 9,500 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาจีพโดยตรง

45

จ้างเหมาซ่อมเคริองปริ้นเดอร์บราเทอร''

300.00

ตกลงจ้าง

บริษัท ไทยเบสท''(2009)จำกัด เสนอราคา 300 บาท

บริษัท ไทยเบสท''(2009)จำกัด เสบอราคา 300 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

46

จ้างเซ่อมเครองปริ้นเตอร''

600.00

ตกลงจ้าง

บริษัท ไทยเบสท''(2009)จำกัด เสนอราคา 600 บาท

บริษัท ไทยเบสท์(2009)จำกัด เสบอราคา 600 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

47

จ้างซ่อมรถตักหน้าชุดหลัง

18,682.20

ดกลงจ้าง

บ.สยามกลกาล อะไหล่ จำกัด เสนอราคา 18,682.20 บาท

บ.สยามกลกาล อะไหล่ จำกัด เลบอราคา 18,682.20 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาจีพโดยตรง

48

จ้า;.ซ่อมเครึ๋องอดลำเนา

5,340.00

ตกลงจ้าง

บริษัท ทีม ออโต้ เม''ม่น จ่ากัด เสนอราคา 5,340 บาท

บริษัท ทีม ออโต้ เม''ชัน จ้ากัด เลนอราคา 5,340 บาท

1 ''

เพรา*.เป็นผู้มีอาชีพ,โดยตรง

49

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

2,100.00

ดกลงจ้าง

เค.ที.จี''หหลาย แอบด์ เชอร์วีล เสนอราคา 2,100 บาท

เค.ที.,ชัพพลาย แอบด'' เจอร์วิส เสนอราคา 2,100 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ''โดยตรง

 เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
   ข้อมูลโดย เทศบาลตำบลแม่ปาน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service