สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ?????????????????????????.?.55 เข้าชม : 3431

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2555

**********************

บัดนี้ เทศบาลตำบลยางออม ได้จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล รายละเอียด ตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้เพื่อประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารยิ่งขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554


                 ประพันธ อนทะชัย                                                                                                                                     (นายประพันธ อนทะชัย) ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม


สรุปผลการดำเนิบการดกลงชื้อในรอบเคิอบ          เมษายน       พ.ศ      2555.

เทคบาลตำบลยางออม อำ๓อขุบดาล จังหวัดเข๊ยงราย

ลำดับที่

รายการ

วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)

ตกลงชื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้1ดัรับการคัคเลีอกและราคา

งบประมาณ เหลือจ่าย

เหตุผลที่ดัดเลีอก โดยสังเขป

1

จัดชื้อป้าดม (คนย์ข้อมูลข่าวสาร)

396.00

ดกลงชื้อ

ป้าดมปาริจา เสนอราคา 396 บาท

ป้าดมปาริขา เสนอราคา 396 บาท

 

เพราะเป็นผู้มิอาขีพขายสินค้าโดยตรง

2

จัดชื้ป้านับเชื้อเพลิง (ตั้งด่าน)

500.00

ตกลงขิอ

หจก. ล.ธุรกิจรุ่งเริอง เสนอราคา 500 บาท

หจก. ส.ธุรกิจรุ่งเรือง เสบอราคา 500 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขีพขายสินค้าโดยตรง

3

จัดชื้อวัสดุก่อสร้างเพี่อปรับปรุงระบบประปา หม่ทิ 12

19,460.00

ดกลงซีอ

หจก. ไอคลาส พีวิขิ กรุ้ป เสนอราคา 19,460 บาท

หจก. ไอคลาล พีวีจี กรุ๊ป เสนอราคา 19,460 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขิพขายสินค้าโดยดรง

4

จัด1ชื้อนาดม เทศบาลตำบลยางออม ประจำเดิอบ เม.ย.-มิย. 55

4,137.00

ตกลงชื้อ

ป้าดมปาริจา เสนอราคา 4,137 บาท

ป้าดํ่มปาริขา เสนอราคา 4,137 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขิพขายสินค้าโดยตรง

5

จัดชื้อป้ามันเชื้อเพลิง เทคบาลตำบลยางออม

25,993.46

ตกลงชื้อ

หจก. ส.ธุรกิจรุ่งเริอง เสบอราคา 25,993.46 บาท

หจก. ล.ธุรกิจรุ่งเรือง เสบอราคา 25,993.46 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขืพขายสินค้าโดยตรง

6

ชื้อเครี่องดึ่ม(กาแฟ .โอวัลติน) โครงการ 7 วันอันตราย

1,500.00

ตกลงชื้อ

นางปราณีย'' ครืวิไขย เสบอราคา 1,500 บาท

นางปราณีย์ ศริวิไขย เสนอราคา 1,500 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขีพขายสินค้าโดยตรง

7

จัดชื้อวัสดุก่อสร้างให้หมู่บ้าน(เหตุวาดภัย) หมู่ที่ 15

7,496.00

ตกลงชื้อ

หจก.ไฮคลาส พ็วีจี กรุ้ป เสบอราคา 7,496 บาท

หจก.ไอคลาล พีวิขิ กรุ๊ป เสนอราคา 7,496 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขีพขายสินค้าโดยตรง

8

จัดชื้อวัสดุก่อสร้างเพ็อปรับปรุงระบบประปาภูเขา หม่ที่ 15

53,100.00

ดกลงชื้อ

ร้าบวรศัลฟ้วัสดุ เสนอราคา 53,100 บาท

ร้านวรศัลบ์เวัสดุ เสนอราคา 53,100 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขีพขายลิบค้าโดยตรง

9

จัดชื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หม่ที่ 15

7.850.00

ตกลงชื้อ

ร้านจงเจริญ เสนอราคา 7,850 บาท

ร้านจงเจริญ เสนอราคา 7,850 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขิพขายสินค้าโดยตรง

10

จัดชื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)

11,182.00

ตกลงชื้อ

หจก.สวบหนังลีอ เสนอราคา 11,182 บาท

หจก.สวบหนังสือ เสนอราคา 11,182บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาข๊พขายสินค้าโดยตรง

11

จัดชื้อวัสดุก่อสร้างตอเติมหอประขุม อาคาร อสม หม่ที่ 20

45,514.00

ตกลงชื้อ

ร้าบวรศัลใ!]วัสดุ

เสบอราคา 45,514 บาท

ร้าบวรศัสป๋วัสดุ

เสบอราคา 45,514 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขีพขายสินค้าโดยตรง

12

จัดชื้อคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)

83,700.00

ตกลงชื้อ

ส.การพิมพ์

เสนอราคา 83,700 บาท

ส.การพิมพ์

เสบอราคา 83,700 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขีพขายสินค้าโดยตรง

13

จัดชื้อวัสดุก่อสร้างเพี่อมอบให้หมู่บ้าน บ้านพญญาพ๊ภักดํ่ หมู่ที่ 13

31,500.00

ตกลงชื้อ

หจก.ไอคลาส พิวิจี กรุ้ป เสนอราคา 31,500 บาท

หจก.ไอคลาล พิวีข๊ กรุ๊ป เสบอราคา 31,500 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาขิพขายสินค้าโดยตรง

14

จัดชื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)

5,941.00

ดกลงชื้อ

หจก.สวนหนังสือ เสนอราคา 5,941 บาท

หจก.สวนหนังสือ เสนอราคา 5,941 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาขีพขายลิบค้าโดยตรง

 

จ้างเหม•เทํ''เอาหารบระ''ชุม.เภา

2.400.00

ตโ.VIงจ้าง

บางจฺร็รัตป้ ป็นสับเทั๊ย เสนอราคา 2,400 บาท

น''.ฬุรืรัตน์ ป้นสัน.ทย เสนอราคา 2,400 บาท

-

.พราะเป็นผู้มีอา?,.เโ(''•ยดร 1


ลำดับที่

รายการ

วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)

ตกลงชื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เลนอ

ผู้!ดัรับการคัดเลิอกและราคา

งบประมาณ เหลีอจ่าย

เหตุผลที่คัดเลิอก โดยสังเขป

16

จ้างเหมาบริการ น.ส.คิริทิพย์ ดันกุล

5,000.00

ดกลงจ้าง

น.ส.คิรินทิพย์ ดับกุล เสนอราคา 5,000 บาท

น.ล.คิรินทิพย์ ดันกุล เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาชีพโดยตรง

17

จ้างเหมาบริการ น.สจิรนันท่ ใจขมขน

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ส.จิรบันท์ ไจขมชน เสนอราคา 5,000 บาท

น.ล.จิรนันท่ ไจขมชน เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

18

จ้างเหมาบริการ นายภิกรพิ ขับทะพันพันธ์

5,000.00

ตกลงจ้าง

นาย/ใกรณ์ ขันทะพันธ'' เลนอราคา 5,000 บาท

นายภิกรพิ ขันทะพันธ์ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาชีพโดยตรง

19

จ้างเหมาบริการ น.ส-นาริรัตน์ จัดที่

5,000.00

ดกลงจ้าง

น.ส.นารีรัตน์ จัดที่ เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.นารีรัตน์ จัดที เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

20

จ้างเมหาบริการ น.ล.ลุพรรพิ ยะปะนันท์

5,000 00

ตกลงจ้าง

น.ส.สุพรรพิ ยะปะนับท'' เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.สุพรรพิ ยะปะนันท์ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

21

จ้างเหมาบิการ น.ล.ณัฐ,วดี เริองนาราบ

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ล.ณัฐวดี เรืองนาราบ เสนอราคา 5,000 บาท

น.ล.พิฐวดี เรีองนาราบ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

22

จ้างเหมาบริการ น.ล.พิมพ์ผกา ธนะเรือง

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ล.พิมพ์ผกา รนะเรือง เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.พิมพ์ผกา รนะเรือง เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

23

จ้างเหมาบริการ นายกฤติเด''ช มีล่อง

5,000.00

ตกลงจ้าง

นายกฤติเดช มีล่อง เสนอราคา 5,000 บาท

บายกฤติเดข มีล่อง เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

24

จ้างเหมาบริการ นายนี แซ่ย่าง

5,000.00

ตกลงจ้าง

นายนี แขยาง

เลนอราคา 5,000 บาท

นายนิ แซ่ย่าง เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

25

จ้างเหมาบรืการ นายกาญจน์ณภ้สส์ คลาปูน

5,000.00

ตกลงจ้าง

นายกาญจน์ณภัสส์ คลาปูน เสนอราคา 5,000 บาท

นายกาญจน์ณภัสล์ คลาปูน เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาชีพโดยตรง

26

จ้างเหมาบรืการ บางจุฬากุล วัดรอบ

5,000.00

ตกลงจ้าง

บางจุฬากุล วัดรอบ เสนอราคา 5,000 บาท

นางจุฬากุล วัดรอบ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

27

จ้างเหมาบริการ นายลอง แ,ช่ทอ

5,000.00

ตกลงจ้าง

นายล่อง แขท่อ เสนอราคา 5,000 บาท

นายล่อง แซ่ท่อ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

28

จ้างเหมาบริการ นางงวิไลพร ประทุมมา

5,000.00

ตกลงจ้าง

นางวิไลพร ประทุมมา เสนอราคา 5,000 บาท

นางวิไลพร ประทุมมา เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

29

จ้างเหมาบริการ น.ล.วรรณภัล ริทะ

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ส.วรรณภัล ธิทะ เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.วรรณภัส ธิทะ เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

30

จ้างเหมาบริการ น.ส.พัชรินทร์ จันทร์ดี

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ส.พัขริบทร'' จันทร์ดี เสนอราคา 5,000 บาท

น.ส.พัชรินทร์ จันทร์ดี เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

31

จ้างเหมาบริกา3 น.ส.เบญญาภา เสนสุว}รณ

5,000.60

ตกลงจ้าง

น.ส.เ•ชญญาภา เ?เนสุวร3ณ เสนอราคา 5,000 บาท

บ.ส.เบญญาภา เสน่สุวรรณ เสบอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้!!อาชีพโดยตรง

 

ลำดับที่

รายการ

วงเงิบงบประมาณ (ราคากลาง)

ดกลงขึ้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสบอ

ผู้1ดัรับการดัคเลีอกและราคา

งบประมาณ เหลีอจ่าย

เหตุผลที่ดัดเลีอก โดยสังเขป

32

จ้างIVเมาบริการ บายจักรกฤใะเณ่ เทพวงษ์

5,000.00

ตกลงจ้าง

บายจักรกฤษณ่ เทพวงษ์ เลนอราคา 5,000 บาท

บายจักรกฤษณ่ เทพวงษ์ เลบอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาขิพโดยตรง

33

จ้างหมาบริการ บ.ล.สร้อยสุดา สบม

5,000.00

ตกลงจ้าง

น.ส.สร้อยสุดา สนม เสนอราคา 5,000 บาท

บ.ล.ลร้อยสุดา สนม เสนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาขีพโดยตรง

34

จ้างเหมาบริการ บายณัฐพงค่ ธบะเริอง

5,000.00

ตกลงจ้าง

นายณัฐพงศ่ ชนะเริอง เสนอราคา 5,000 บาท

บายณ้ฐพงค์ ธบะเรีอง เสบอราคา 5,000 บาท

 

เพราะเป็นผู้มือาขีพโดยตรง

35

จ้างเหมาบริการ บายนิติกร ศรีวิจัย

5,000.00

ตกลงจ้าง

บายนิติกร ศรีวิขัย เสบอราคา 5,000 บาท

บายนิติกร ศรีวิขัย เสบอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาขีพโดยตรง

36

จ้างเหมาบริการว่าที่ส ต ภีรภาส มูลพร้อม

5,000.00

ตกลงจ้าง

ว่าที่ ล.ต. ภีรภาส มูลพร้อม เสบอราคา 5,000 บาท

วาที่ ส.ต. ภีรภาล มูลพร้อม เลนอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มิอาชีพโดยตรง

37

จ้างเหมาบริการ บ.ส.1วิใ)สุฎา วรรณสอบ

5,000.00

ตกลงจ้าง

บ.ส.วิขสุฎา วรรณสอบ เสบอราคา 5,000 บาท

บ.ล.วิขสุฎา วรรณลอบ เสบอราคา 5,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาขีพโดยตรง

38

จ้างทำปัายไวนิล 7 วับอับตราย

5,760.00

ดกลงจ้าง

ร้านติเจ ครีเอขับ เสบอราคา 5,760 บาท

ร้าบดีเจ ครีเอขับ เสบอราคา 5,760 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาขีพโดยตรง

39

จ้างเหมาทำอาหารกลางวับ 7 วับ อับตราย

12,740.00

ตกลงจ้าง

บางจุรีรัตบ์ ปีบสับเที่ยะ เสบอราคา 12,740 บาท

นางจุรีรัตน์ ปีนสันเที่ยะ เสนอราคา 12,740 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาขีพโดยตรง

40

จ้างเหมาทำอาหารกลางวับ (โครงการระเพณีสงกราบต์)

99,400.00

ดกลงจ้าง

บางจุรีรัตน์ ปีนสันเทียะ เสบอราคา 99,400 บาท

นางจุรีรัตน์ ปันสันเทิยะ เสนอราคา 99,400 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาชีพโดยตรง

41

จ้างเหมาบักเรียบลอบพิเศษ

24,320.00

ตกลงจ้าง

เสนอราคา 24,320 บาท

เสนอราคา 24,320 บาท

-

เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

42

จ้างเหมาจัดดอกไม้ (งานวันบัณ''?เตย์น้อย)

4,500.00

ตกลงจ้าง

เสบอราคา 4,500 บาท

เสบอราคา 4,500 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาขีพโดยตรง

43

จ้างจ่อมรถยบต์ส่วบกลาง หมายเลขทะเบียบ กจ 1773

5,329.00

ตกลงจ้าง

บริษัท มาสด้า ลิบธาบิ จำกัด เสบอราคา 5,329 บาท

บริษัท มาสด้า ลิบราบี จำกัด เสบอราคา 5,329 บาท

-

เพราะเป็นผ้มือาชีพโดยตรง

44

จ้างงจ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถคู้ภัย

1,677.00

ตกลงจ้าง

บริษัท โตโยต้า เขียงราย จำกัด เสบอราคา 1,677 บาท

บริษัท โตโยค้า เขียงราย จำกัด เสนอราคา 1,677 บาท

-

เพราะเป็นผู้มือาขีพโดยตรง

45

จ้างเหมามัดผ้า (งาบพระราขทาบเพลิงพระศพฯ)

20,000.00

ตกลงจ้าง

บายเกียรติขัย ขัยขบะ เสนอราคา 20,000 บาท

บายเกียรติขัย ขัยขนะ เสนอราคา 20,000 บาท

-

เพราะเป็นผ้มือาขีพโดยตรง

46

จ้างเหมาบริการ บางอรุณจิตร'' คำงาม

3,500.00

ตกลงจ้าง

บางอรุณจิตร'' คำงาม เสนอราคา 3,500 บาท

บางอรุณจิดร์ คำงาม เสบอราคา 3,500 บาท

-

เพราะเป็บผู้มือาขีพโดยตรง

47

เข่าเครั๋องถ่ายเยกสาร

48,000.00

''ตกถงจ่าง

ส.การพินพ์

เสบอราคา 48,000 บาท

ส.กใรพ้บพ์

เสบอราคา 48,000 บาท

 

เพราะเป็บผู้เสนอราค เดํ่าสุด


 

ลำดับที่

รายการ

วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)

ตกลงชื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เลนอ

ผู้!ด้รับการดัดเลีอกและราคา

งบประมาณ เหลือจ่าย

เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป

48

จัดชื้ออาหารเลริมนม บแ''โ ศนย่พัฒนาเด็กเล็ก ข่วงปิดเทอม

64,220.79

สัญญาขิอ

บริษัท ไกลด์มิลส์

เลนอราคา 64,220.79 บาท

บริษัท โกลด์มิลส์

เสนอราคา 64,220.79 บาท

-

เพราะเป็นผู้เสนอราคาตำสุด

49

จัดชื้อดินถมเพอข่อมแขมกบนการเกษตร

999,000.00

สัญญาขิอ

ร้านไพ3าธุรกิจ

เสนอราคา 999,000 บาท

ร้านโพธาธุรกิจ

เสนอราคา 999,000 บาท

-

เพราะเป็นผู้เสนอราคาตำสุด

50

จ้างเหมาขุดบ่อขยะขุมขบบ้านห้วยหลวง หมู่ 5

96,500.00

สัญญาจ้าง

หจก.เขียงราย แอล แ&ฬโ ที เลนอราคาาท

หจก.เขียงราย แอล แอนค์ ที เสนอราคา 96,500 บาท

-

เพราะเป็นผู้เสนอราคาตำสุด


 


 


 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) ประพันธ์ อินทะชัย

(นายประพันธ์ อินทะชัย)                            ตำแหนง นายกเทคมนตริตำบลยางออม

 

ลงชื่อ รุ่งนภา บางบ่อ     ผู้รายงาน

 (นางรุ่งนภา บางบ่อ)    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)สิริรัตน์ บ่กปิงเมือง  ผู้ตรวจลอบ               (นางสิริรัตน์ บ่กปิงเมือง )                                     ตำแหนง ผ้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลยางออม                                                 (บายประพ''บธ์ อ๊นทะชัย)                                                           ข้อมูลโดย เทศบาลตำบลแม่ปาน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service