สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
เข้าชม : 5729   

  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
- ราษฎรส่วนใหญ่ มีอาชีพหลักทางด้านการเกษตร ได้แก่ การทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่ พืชสวนที่ปลูกมากที่สุด คือ ลำไย ลิ้นจี่ และข้าวโพด นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร และไก่ เป็นต้น
- มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง คือ โรงงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ (ทองเฟอร์นิเจอร์) หมู่ที่ 5, โรงงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 18, บ.ดี แพค พลาสติก จำกัด หมู่ที่ 7
- การพาณิชย์ ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง, โรงสี 24 แห่ง, ตลาดสด 2 แห่ง, ร้านค้าต่างๆ 119 แห่ง
- สถานบริการ โรงแรม 1 แห่ง, ร้านอาหาร 4 แห่ง

 

 

ข้อมูลโดย : เทศบาลตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service