สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ?????????????????
เข้าชม : 5720   

ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค

คมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล - อำเภอ และระหว่างหมู่บ้านและติดต่อตำบลและอำเภอ

ข้างเคียงดังนี้
1.  ถนนทางหลวงหมายเลข  1020  สายเทิง - เชียงของ
2.  ถนน  รพช.  ระหว่างบ้านใหม่พัฒนา - บ้านพญาพิภักดิ์
3.  ถนน  กรป. กลาง ระหว่างบ้านชมภู - อำเภอพญาเม็งราย

การโทรคมนาคม
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน)  1 แห่ง  ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 21 ตำบลยางฮอม
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น  14  แห่ง (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ)

การไฟฟ้า
-  มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทั้ง  21  หมู่บ้าน  ไฟฟ้าสาธารณะ  79  จุด

แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  แม่น้ำ      1   แห่ง  (แม่น้ำอิง)
-  ลำห้วย   13   แห่ง
-  บึง,หนอง,คลอง และอื่น ๆ    49    แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ตั้งอยู่หมู่ที่15, อ่างเก็บน้ำยางฮอม ตั้งอยู่หมู่ที่  12
-  ฝาย                  56     แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น        1,469     แห่ง
-  บ่อโยก              28      แห่ง
-  อ่างเก็บน้ำ           3      แห่ง

 

 

ข้อมูลโดย : เทศบาลตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service