สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 สภาพทั่วไป
เข้าชม : 6907   

 

สภาพทั่วไปตำบลยางฮอม

ด้านเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเชียงของ กับ อำเภอขุนตาลตามร่องน้ำลึกลำห้วยเหล็ก    ไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบแม่น้ำอิงเป็นหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด P C 359120 รวมระยะทางประมาณ 6,300 เมตร
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเชียงของ กับ อำเภอขุนตาลตามร่องน้ำลึกแม่น้ำอิง ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด P C 364120 รวมระยะทางประมาณ 700 เมตร
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเชียงของ กับ อำเภอขุนตาลตามร่องน้ำลึกแม่น้ำอิง ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลำห้วยแดนเมือง บ้านแดนเมือง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ พิกัดที่ P C 378091 รวมระยะทางประมาณ 6,200 เมตร
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเชียงของ กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศตะวันออก ตามร่องน้ำลึกลำห้วยแดนเมือง ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1020 ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด P C 439066 รวมระยะทางประมาณ 7,300 เมตร

ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเวียงแก่น กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศใต้ ตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 6 บริเวณ สันดอยยาว พิกัดที่ P B 409979 รวมระยะทางประมาณ 9,800 เมตร
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเทิง กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4018 ไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลำห้วยไร่ พิกัดที่ P B 393945 รวมระยะทางประมาณ 4,400 เมตร

ด้านใต้                                                                                                                                                                          
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลป่าตาล กับ ตำบลยางฮอม ไปทางทิศตะวันตก ตามร่องน้ำลึกลำห้วยไร่ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึงหลัก เขตที่ 8 บริเวณพิกัด P B 350976 รวมระยะทางประมาณ 6,000 เมตร จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลป่าตาล กับ ตำบลยางฮอม ไปทางทิศตะวันตก ตามร่องน้ำลึกลำห้วยไร่ไปบรรจบแม่น้ำอิง เป็นหลักเขตที่ 9 บริเวณพิกัด P B 312993 รวมระยะทางประมาณ 5,100 เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งราย กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศเหนือ ตามร่องน้ำลึกแม่น้ำอิง ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบลำห้วยร่องดู่ พิกัดที่ P C 323028 รวมระยะทางประมาณ 6,700 เมตร
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งราย กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศเหนือ ตามร่องน้ำลึกลำห้วยร่องดู่ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 พิกัดที่ P C 323036 รวมระยะทางประมาณ 800 เมตร
จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งราย กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศเหนือ ผ่านทุ่งนา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 พิกัดที่
P C 321086 รวมระยะทางประมาณ 5,000 เมตร
จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งราย กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามเส้นกึ่งกลางทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 พิกัดที่ P C 312088 รวมระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพญาเม็งราย กับ อำเภอขุนตาล ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเส้นกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 1,500 เมตร
2.1.2 เนื้อที่ 134.8 ตารางกิโลเมตร

 

ข้อมูลโดย : เทศบาลตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service