สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 การบริหารรายรับ-รายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
เข้าชม : 2963   

 

การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 3 ปี)

รายการ

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

รายได้จัดเก็บเอง      

หมวดภาษีอากร

 214,504.06

 214,930.00

 202,402.35

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

 105,353.35

 68,057.05

 54,886.9

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

 96,125.27

 235,442.23

 387,198.69

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

 77,130.00

 156,430.00

 401,552.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

หมวดภาษีจัดสรร

 16,490,269.03

 16,575,123.89

 17,378,394.12

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 22,363,084.00

 18,233,131.00

 17,010,283.00

 รวม

 39,346,465.71

 35,483,114.17

 35,434,717.06


การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 3 ปี)

รายการ

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

แผนงานบริหารงานทั่วไป

7,572,379.62

10,054,284.14

11,088,008.12

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

385,060.57

232,960.00

66,916.00

แผนงานการศึกษา

 2,870,652.29

 2,708,040.00

 2,168,328.00

แผนงานสาธารณสุข

 6,133,262.65

 5,619,976.92

 5,655,711.30

แผนงานสังคมสงเคราะห์

 222,960.00

 359,500.00

 472,700.00

แผนงานเคหะและชุมชน

 4,734,750.80

 7,394,481.59

 3,370,107.65

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 423,000.00

 1,185,336.00

 502,450.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                     

 1,056,294.00

 20,95,155.00

 977,360.00

แผนงานการเกษตร

 7,695.00

 119,757.90

 40,000.00

แผนงานงบกลาง

 9,045,904.23

 2,157,922.91

 2,505,097.46

รวม

 32,451,959.16

 31,927,414.46

 26,846,678.53

ข้อมูลโดย : เทศบาลตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service