สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ???????????????????
เข้าชม : 5816   

สาธารณสุข
-  โรงพยาบาลของรัฐบาลขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่
  
1. โรงพยาบาลขุนตาล ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 12 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางฮอม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 16 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางฮอม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 19 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
-  สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 19, 4 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
-
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    -    แห่ง
-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  98

ข้อมูลโดย : เทศบาลตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service