สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
?????????????????? ?.?.
??????????? ?.?. 2560
??????????? ?.?. 2559
 
 
???????????? ?.?.2560
???????????? ?.?. 2559
???????????? ?.?. 2558
 
??????????? ?.?.2559
??????????? ?.?.2558
??????????? ?.?.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

??????????????????
??????????????????????.
??????????????????????.

????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????? ?.?. 2540
??????????????????????
????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????? ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ???????????????
เข้าชม : 7298   

ข้อมูลด้านสังคม

    

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ทั้งหมู่บ้าน

(ไร่)

พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่)

พื้นที่รวม (ไร่)

1

บ้านป่าบง

1,665

1,236

2,901

2

บ้านป่าแดง

3,076

2,620

5,696

3

บ้านทุ่งศรีเกิด

1,711

867

2,578

4

บ้านน้ำแพร่

3,115

2,875

5,990

5

บ้านห้วยหลวง

5,477

3,230

5,707

6

บ้านห้วยหลวงใต้

1,600

1,500

3,100

7

บ้านชมภู

1,214

932

2,146

8

บ้านยางออม

2,007

1,437

3,444

9

บ้านห้วยสัก

4,735

2,756

7,491

10

บ้านใหม่พัฒนา

3,600

1,450

5,050

11

บ้านแดนเมือง

8,600

4,700

13,300

12

บ้านยางฮอม

3,700

1,200

4,900

13

บ้านพญาพิภักดิ์

5,000

2,000

7,000

14

บ้านน้ำแพร่เหนือ

7,500

1,930

9,430

15

บ้านห้วยสัก

4,000

1,200

5,200

16

บ้านดงเจริญ

250

40

290

17

บ้านยางฮอม

991

953

1,944

18

บ้านชมภูใต้

635

575

1,210

19

บ้านบ้านน้ำแพร่ใต้

3,045

1,070

4,115

20

บ้านห้วยหลวงเหนือ

2,059

1,200

3,259

21

บ้านป่าแดงใหม่

700

300

1,000

รวมพื้นที่ทั้งตำบล

33,005

24,306

57,314

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-  จำนวนเทศบาล       -      แห่ง
-
  จำนวนสุขาภิบาล     -      แห่ง

  อาชีพ
-  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกไม้ผล เช่น ลำไย ลิ้นจี่  ทำไร่ เช่น  ข้าวโพด
-  รับจ้างทั่วไป
-  ค้าขาย
-  รับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขต  เทศบาล
-  ธนาคาร                        -      แห่ง
-  โรงแรม                        1      แห่ง
-  ปั๊มน้ำมัน                      2      แห่ง   (ปั๊มเอ็มพี ที่ตั้งบ้านชมภู หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม)
-  โรงงานอุตสาหกรรม        3       แห่ง   (ครัวเรือน)
-  โรงสี                          20      แห่ง
-  ตลาดใหญ่                    3       แห่ง
-  ร้านค้าของชำทั่วไป        75      แห่ง
- ปั้มน้ำมันหลอด               3       แห่ง
-  ร้านค้าวัสดุ                   5       แห่ง
-  ร้านจำหน่ายแก๊ส            5       แห่ง

 การศึกษา
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง  ดังนี้
1.  โรงเรียนบ้านห้วยสักประชานุกูล     ตั้งอยู่หมู่ที่     9  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล   จ.เชียงราย
2.  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม               ตั้งอยู่หมู่ที่   12  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล   จ.เชียงราย
3.  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์              ตั้งอยู่หมู่ที่   13  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล   จ.เชียงราย
4.  โรงเรียนบ้านชมภู                       ตั้งอยู่หมู่ที่    7  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล   จ.เชียงราย
5.  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง       ตั้งอยู่หมู่ที่   16  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล   จ.เชียงราย
6.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง         ตั้งอยู่หมู่ที่    3  ต.ยางฮอม   อ.ขุนตาล   จ.เชียงราย
      - โรงเรียนมัธยมศึกษา                      1     แห่ง    คือ   โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
      - โรงเรียนอาชีวศึกษา                       -     แห่ง
      - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                    -     แห่ง
      - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      21    แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์  มี  9 วัด
1.  วัดห้วยสัก                   ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 9  
2.  วัดบ้านยางฮอม            ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 17
3.  วัดบ้านชมภู                 ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่18
4.  วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ   ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 20
5.  วัดบ้านห้วยหลวงใต้       ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 6
6.  วัดบ้านป่าแดง              ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 2
7.  วัดน้ำล้อม                   ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่1
8.  วัดทุ่งศรีเกิด                ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 3
9.  วัดน้ำแพร่                   ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 4
     -  มัสยิด        -     แห่ง
     -  ศาลเจ้า      -     แห่ง
     -  โบสถ์        1     แห่ง   ตั้งอยู่  ณ  บ้านงามเมือง หมู่ที่  11  ชื่อ โบสถ์ร่มเกล้าขุนตาล
     -  สำนักสงฆ์   2    แห่ง

ข้อมูลโดย : เทศบาลตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service