หน่วยตรวจสอบภายใน
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นางปารณีย์ ศรีวิไชย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ