หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นายจักรกิตร์ ก่อเกิด
รองปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นางนงเยาว์ เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเกษฎา เสมอใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกรินทร์ อโนราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรวมพร ลือชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอัชรีย์ อะโนราช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม