กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพรพันธ์ เกียรติมีแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิเศษ ไหวคิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน