กองการศึกษา
นางสาวรวมพร ลือชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ต๊ะวิโล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพิไลวรรณ อินทรีย์
ครู
นางกรรณิการ์ พันนัตมัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชญา อินต๊ะยศ
ครู
นางสุที แก้วมาลา
ครู
นางยอดหล้า ช่างเก็บ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดรุณี คลาปูน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุชานันท์ รู้ธรรม
เจ้าพนักงานงานเงินและบัญชี
นางอุราพร หลวงจินา
ผดด.
นางแสงจันทร์ สอนแก้ว
ผดด.
นางสงกรานต์ อุตเคี่ยน
ผดด.
นางจุฬากุล วัดรอบ
พนักงานจ้างทั่วไป
ศรีทอง ใจแปง
ผดด.
นายณัฐกิตติ์ นันตา
ผดด.
ชัยวัฒน์ แซ่ฟ้า
ผดด.
นายภิกรณ์ ขันทพันธุ์
พนักงานจ้างทั่วไป
ชฏาภรณ์ ถ่อมกาย
ผดด.
นางสาวภรณ์วิภา อุตมะ
ผดด.
นางวิภากรณ์ ถ่อมกาย
ผดด.