กองคลัง
นางเกษฎา เสมอใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุทธาธิณี วงค์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนารีรัตน์ แสนพวง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางรุ่งนภา บางบ่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอภิญญา อะโนราช
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางอรวรรณ สมปาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวประภาวรินทร์ เชียงชีระ
นักวิชาการเงินและบัญชี
จ.ท.สุริยา อโนราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภาวินี กุมทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกาย อูปคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนารีรัตน์ จัดที่
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิรนันท์ ใจชมชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ฝั้น
พนักงานจ้างทั่วไป