กองช่าง
นายกรินทร์ อโนราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกรินทร์ อโนราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายทนันชัย ช่างเก็บ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายธนวิน มูลเมือง
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นายนวชาติ ติ๊บบุญศรี
พนักงานสูบน้ำ
นางวาสนา นครนามโลก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายทวีพงษ์ ปานต๊ะรังสี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเดช งดงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเกรียงไกร ช่างฆ้อง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพิมพ์ผกา ธนะเรือง
พนักงานจ้างทั่วไป