คณะผู้บริหาร
นายอำโพน อโนราช
นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
นายจันทร์ กันทะสมบัติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
นายปฐมรัตน์ จีรัง
รองนายกเทศมนตรี
นายมานะ คูหา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
นายช่วย โปธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม