สมาชิกสภา
นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
นางสมศรี มงคลคลี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
นายบุญธรรม จันต๊ะคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
สิบเอกสมควร บุญยะศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
นายจักรภัทร ประสพสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
นางพรรณี จันทิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
นางรุจิเรข สายบุญเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
นางชริวรรณ ค้าแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม