สำนักปลัด
นางนงเยาว์ เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นายจิราณุวัฒน์ เสียงดัง
นิติกรชำนาญการ
นายนิสิต ผลมาก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายไกวรรณ ธิวงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
นางรัชฎารักษ์ เนตรนันชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รัชนีกรณ์ ธิทะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกชพร หลักคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศุภชัย กาบทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางบัวทิพย์ อูปคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวยุพรัตน์ มาฟู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุภาพร เภารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนิติกร ศรีวิไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวเบญญาภา เสนสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
นางภฤดา บุญยะศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวรวุฒิ อูปคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันภัย
นางสาววิภารัศมิ์ ก่อสร้าง
คนงานทั่วไป