ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ และการทำนิติกรณ์เอกสาร

24 มี.ค. 2563 157 ครั้ง

การคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ และการทำนิติกรณ์เอกสาร

1.การรับรองเอกสารเพื่อการไปเรียนต่อในต่างประเทศ

https://youtu.be/POEQcJNHlus

2.การรับรองเอกสารเพื่อการไปทำงานในต่างประเทศ

https://youtu.be/liWAyfEjsdY

3.การรับรองเอกสารเพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

https://youtu.be/NXhVquNHf5U

4.การรับรองเอกสารเพื่อการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

https://youtu.be/9j-SPmV2UAg

5.ข้อมูลทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

https://youtu.be/HE--SdZs43A

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
ประกาศ ทต.ยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
05 ต.ค. 2563 14
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
05 ต.ค. 2563 9
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
01 ต.ค. 2563 10
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
01 ต.ค. 2563 10
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
01 ต.ค. 2563 12
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
01 ต.ค. 2563 12