ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ และการทำนิติกรณ์เอกสาร

24 มี.ค. 2563 238 ครั้ง

การคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ และการทำนิติกรณ์เอกสาร

1.การรับรองเอกสารเพื่อการไปเรียนต่อในต่างประเทศ

https://youtu.be/POEQcJNHlus

2.การรับรองเอกสารเพื่อการไปทำงานในต่างประเทศ

https://youtu.be/liWAyfEjsdY

3.การรับรองเอกสารเพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

https://youtu.be/NXhVquNHf5U

4.การรับรองเอกสารเพื่อการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

https://youtu.be/9j-SPmV2UAg

5.ข้อมูลทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

https://youtu.be/HE--SdZs43A

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
ประกาศ ทต.ยางฮอม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
01 เม.ย. 2564 16
แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
22 มี.ค. 2564 35
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
05 มี.ค. 2564 38
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
05 มี.ค. 2564 24
เทศบาลตำบลยางฮอม ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
05 มี.ค. 2564 21
ประกาศ ทต.ยางฮอม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
05 มี.ค. 2564 22