แผนพัฒนา 3 ปี
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
รายงานสถานะการเงิน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
แผนการดำเนินงาน
ผลงานดำเนินการ
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
กฎหมายท้องถิ่น/หนังสือสั่งการ
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
คู่มือประชาชน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
09 ต.ค. 2561 14
กิจกรรมการตรวจประเมินตลาดประชารัฐ ณ ตลาดสดทวีสุขศรีหมู่ที่ 5 ตำบลยางฮอม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
09 ต.ค. 2561 4
กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลยางฮอม 21 หมู่บ้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
09 ต.ค. 2561 6
กิจกรรมการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านชมภู หมู่ที่ 7 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
09 ต.ค. 2561 2
กิจกรรมการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการรักษ์ป่ารักษ์โลก เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
09 ต.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
16 ต.ค. 2561 5
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการผลิตเอกสารและพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
16 ต.ค. 2561 3
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการผลิตเอกสารและพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
16 ต.ค. 2561 4
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการผลิตเอกสารและพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
16 ต.ค. 2561 5
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บขยะอันตราย ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนตำบลยางฮอม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ
16 ต.ค. 2561 3
หนังสือราชการ สถ. เชียงราย
เว็บบอร์ด