การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หัวฝ่ายลริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานนทั่วไป)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นิติกร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาชุมชน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย