สภาพเศรษฐกิจ

ระบ­บเศรษฐกิจ

1.การเกษตร 

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 

              -  ข้าวนาปี                       จำนวน                 2,035     ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่  20,555  ไร่ 

              -  ข้าวนาปรัง                    จำนวน                179         ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่    1,983  ไร่

              -  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์            จำนวน                 78          ครัวเรือน            จำนวนพื้นที่       779  ไร่   

              - มันสำปะหลัง                  จำนวน                84           ครัวเรือน             จำนวนพื้นที่       691  ไร่

              - ยางพารา                       จำนวน               6             ครัวเรือน             จำนวนพื้นที่         26  ไร่ 

                - ลำไย                          จำนวน               98           ครัวเรือน             จำนวนพื้นที่       307  ไร่

              - ลิ้นจี่                             จำนวน               1             ครัวเรือน             จำนวนพื้นที่         12  ไร่ 

              - มะม่วง                          จำนวน               5             ครัวเรือน             จำนวนพื้นที่          25  ไร่ 

2.การประมง

                    ในเขตเทศบาลมีการประมงในครัวเรือนเลี้ยงไว้บริโภค และเหลือจากบริโภคนำไปขายในตลาด เช่น บ่อเลี้ยงปลาที่ขุดไว้ตามนาข้าว/สวน และแหล่งน้ำสาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่สามารถไปจับสัตว์น้ำมาบริโภค เหลือจากบริโภคในครัวเรือนแล้วนำไปขายในตลาดชุมชน     

3.การปศุสัตว์

                  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้

โค       585     ตัว             กระบือ    272    ตัว          สุกร     1,276   ตัว            เป็ด   2,078   ตัว    

ไก่   74,731    ตัว              แพะ         15    ตัว          นกกระทา  330  ตัว           อื่นๆ    1,053     ตัว

4.การบริการ

-  ธนาคาร                      -           แห่ง

-  โรงแรม                      -            แห่ง

-  ปั๊มน้ำมัน                    2           แห่ง 

-  โรงงานอุตสาหกรรม       1           แห่ง    

-  โรงสี                         16         แห่ง

-  ตลาด                          3         แห่ง

-  ร้านค้าของชำทั่วไป        19         แห่ง

 - ปั้มน้ำมันหลอด             15         แห่ง

-  ร้านค้าวัสดุ                  5           แห่ง

-  ห้องเช่ารายวัน              4           แห่ง

5.การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอมที่โดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่

                -ศาลาประดิษฐานรอยครอบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ 13

                -จุดชมวิวดอยพญาพิภักดิ์ (ภูหลงถัง) บ้านพญาพิภักดิ์  หมู่ 13

                -สวนสาธารณะภูหลงถัง (สระมังกร)

                -น้ำตกแดนดง บ้านงามเมือง  หมู่ 11  

                -วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู บ้านชมภู   หมู่  7 

                -พระธาตุยางฮอม บ้านยางฮอม  หมู่ 12

                -พระธาตุจอมสวรรค์ บ้านห้วยหลวงเหนือ  หมู่ 20 

                -พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี บ้านชมภู  หมู่ 7

                -พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี บ้านน้ำแพร่ใต้  หมู่  19

                -บ้านโบราณ (ไทลื้อ) บ้านห้วยหลวง หมู่  5

                -วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20 ได้รับรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ระดับดีเยี่ยมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                -สวนป่าจำปูดิน บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15

6.อุตสาหกรรม

                มีบริษัทมาตั้งทำธุรกิจในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง  

7.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                          -           แห่ง                      สถานีบริการน้ำมัน                          2           แห่ง

บริษัท                             2         แห่ง                       ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า            -               แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด                          แห่ง                       ตลาดสด                                      3           แห่ง

ร้านค้าของชำทั่วไป           79          แห่ง                      โรงฆ่าสัตว์                                      -           แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต                 -            แห่ง                      ปั้มน้ำมันหลอด                               15          แห่ง

ร้านค้าวัสดุ                      5           แห่ง

กลุ่มอาชีพ

จำนวนกลุ่มทุกประเภท       56         กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

-  กลุ่มอาชีพ                 53           กลุ่ม

-  กลุ่มออมทรัพย์            1            กลุ่ม

-  กลุ่มอื่น ๆ                   1           กลุ่ม 

-  กลุ่มปั่นจักรยานภูแดงหลวง  1   กลุ่ม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

-ผ้าทอพื้นบ้าน บ้านยางฮอม หมู่ที่  12

-ผ้าทอพื้นบ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5, 20

-ผ้าปักชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10

-ม้กวาดแสงจันทร์บ้านห้วยสัก หมู่ที่  15

-หมูเส้นบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่  10

-กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 - 21

งานฝีมือต่าง ๆ (ช่างไม้ /ช่างปั้น/ กลุ่มจักรสาน /ทอผ้า) ได้แก่

-ช่างเคี่ยนไม้ลูกกรงแจกัน หมู่ที่  18

-จักรสานและไม้กวาด หมู่ที่  9,15,12,17

-กลุ่มจักรสานผู้สูงอายุ หมู่ที่  3,4,9,11,19,21

-กลุ่มจักรสานของเล่นเด็ก หมู่ที่  15

-ช่างไม้ หมู่ที่  8

-ตีมีด หมู่ที่  10,14

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน

-ผลิตยาสมุนไพร หมู่ที่  2,3,5,6,8,9,10,11,12,15