ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- Q & A

- Social Networks

การบริหารงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E – Service

การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          “ชุมชนสะอาด อาหารปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม่ การศึกษาก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน”

 

คำขวัญตำบลยางฮอม

"พระธาตุยางฮอม – จอมสวรรค์  รอยพระบาทจอมราชันย์ยอดภูผา น้ำแม่อิงน้ำตกแดนดง –ชมภูแหล่งทัศนา  ไม้กวาดดอกหญ้าผ้าทอมือเลื่องลือนาม"

 

พันธกิจของเทศบาลตำบลยางฮอม

    1.ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและทั่วถึง
    2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลยางฮอมให้ดีขึ้น
    3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์บรูณาการกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
    4.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเสริมสร้างโครงสร้างทางสังคมให้เข้มแข็ง
    5.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยมีคุณธรรม
    6.ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    7.ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    8. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพให้มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การท่องเที่ยว
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
  5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

นายอำโพน อโนราช  นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม  มีนโยบายในการบริหารงาน 
ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอม ดังนี้

      1.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

       จัดการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตร จัดตั้งตลาดกลางสินค้าการเกษตร ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูง

      2.นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน

       จัดทำโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น การสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ  จัดบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ภัยหนาว ฯลฯ จัดบริการประชาชนหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง  การดูแลเกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจ  ส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ กลุ่มอาชีพหรือชมรมต่าง ๆในตำบลยางฮอม  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลยางฮอม

      3.นโยบายด้านโครงการสร้างพื้นฐานและงานบริหารสาธารณะ

-   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร โดย ลงดินลูกรังหรือหินคลุกพร้อมบดอัด สร้างขยายไหล่ทางและสร้างรางระบายน้ำ สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ไปยังพื้นที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวของตำบล ทำการขุดลอกลำห้วย หนองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก จัดทำป้ายถนน ป้ายซอย ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม

     4.นโยบายด้านการศึกษา

-   ส่งเสริมและพิจารณาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาล สนับสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จัดทำโครงการเรียนพิเศษแก่เด็กนักเรียน

     5.นโยบายด้านสาธารณสุข พร้อมอุปกรณ์

-   จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายประจำตำบล ส่งเสริมการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ของประชาชน จัดหน่วยบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ้าน

     6.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

-   จัดให้มีหน่วยบริการเก็บขยะ โดยมีถังขยะในชุมชนพร้อมจัดหารถเก็บขยะ จัดให้มีที่ทิ้งขยะ
จัดให้มีโครงการหมู่บ้านน่าสนตำบลน่าอยู่ ส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย
เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

     7.นโยบายด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

-   ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมพื้นบ้าน เช่น วงดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของ
ทุกศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุในทุกชุมชน

     8.นโยบายด้านบริหารงานบุคลากรในสำนักงาน

-   บริหารงานบุคคลโดยยึดถือหลักคุณธรรมและนิติธรรม ให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่