คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          “ชุมชนสะอาด อาหารปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม่ การศึกษาก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน”

 

คำขวัญตำบลยางฮอม

\\\\\\\\\\\\\\\"พระธาตุยางฮอม – จอมสวรรค์  รอยพระบาทจอมราชันย์ยอดภูผา น้ำแม่อิงน้ำตกแดนดง –ชมภูแหล่งทัศนา  ไม้กวาดดอกหญ้าผ้าทอมือเลื่องลือนาม\\\\\\\\\\\\\\\"

 

พันธกิจของเทศบาลตำบลยางฮอม

    1.ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและทั่วถึง
    2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลยางฮอมให้ดีขึ้น
    3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์บรูณาการกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
    4.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเสริมสร้างโครงสร้างทางสังคมให้เข้มแข็ง
    5.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยมีคุณธรรม
    6.ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    7.ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    8. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพให้มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การท่องเที่ยว
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
  5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร