ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด 2019 ไข้หวัดนก เป็นต้น (กิจกรรมอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)(Covid-19)

18 มี.ค. 2563 1018 ครั้ง

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด 2019 ไข้หวัดนก เป็นต้น (กิจกรรมอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)(Covid-19) ปี 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ