ภาพกิจกรรม
ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ รอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23 ธ.ค. 2562 237 ครั้ง

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ รอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ