ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18

11 ก.ค. 2562 507 ครั้ง

อบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมบ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ