ภาพกิจกรรม
การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการ ในพื้นที่อำเภอขุนตาล ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บ้านพญาพิภักดิ์ 28 มิ.ย.2562

28 มิ.ย. 2562 311 ครั้ง

การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการ ในพื้นที่อำเภอขุนตาล ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ณ บ้านพญาพิภักดิ์ 28 มิ.ย.2562

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ