ภาพกิจกรรม
การตรวจติดตามโครงการแนะนำการจัดทำถังขยะเปียกของจังหวัดเชียงราย และติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

22 มี.ค. 2562 535 ครั้ง

การตรวจติดตามโครงการแนะนำการจัดทำถังขยะเปียกของจังหวัดเชียงราย และติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงราย ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ วัดห้วยหลวงเหนือ และ ศพด.บ้านห้วยหลวงเหนือ

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ