ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

08 มี.ค. 2562 384 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
การพิจารณาประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขุนตาล
เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ